Zanieczyściłeś rzekę? Sprawdź, co Ci grozi!

   W sytuacji wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi podlegasz karze grzywny. Jeśli zrzut ścieków wyrządził szkody w środowisku, na podmiocie odpowiedzialnym za zdarzenie ciąży dodatkowa odpowiedzialność. Jaka?

Jak zgodnie z przepisami ochrony środowiska i bhp demontować wyroby zawierające azbest?

Właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości, z której usuwany jest azbest, zobowiązany jest zgłosić przedmiotowe prace do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej. O czym jeszcze powinieneś pamiętać, chcąc usunąć azbest?

Czy posiadanie urządzeń chłodniczych zmusza do wypełniania obowiązków ustawy o SZWO?

Samo posiadanie urządzeń chłodniczych zawierających czynnik chłodniczy np. R410A, czy R407C nie oznacza automatycznie obowiązku przedkładania sprawozdań z zakresu SZWO. Wszystko zależy od ilości czynnika chłodniczego w instalacji. Sprawdź, czy obowiązki te dotyczą Ciebie!

153

Uwaga! Nowy wzór wykazu opłat środowiskowych

Od przyszłego roku będzie obowiązywał nowy wzór wykazu zawierającego informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat za korzystanie ze środowiska. Sprawdź, co się zmieni!

Produkt uboczny zgodnie z nowymi przepisami

Od 29 sierpnia 2018 r. obowiązuje nowelizacja ustawy Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach, która wprowadziła zmiany w zakresie uznawania przedmiotu za produkt uboczny. Dowiedz się, co uległo zmianie!

152

Zmiana decyzji o odpadach – czy konieczna nowa decyzja środowiskowa

   Czy posiadacz odpadów, który przed dniem wejścia w życie nowelizacji ustawy o odpadach uzyskał zezwolenie na zbieranie odpadów, na przetwarzanie odpadów, na zbieranie i przetwarzanie odpadów, zobowiązany w związku ze zmianą ustawy o odpadach do zmiany posiadanej decyzji powinien uzyskać w pierwszej kolejności nową decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach przed zmianą posiadanego zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów?

Uwaga! Szykują się kolejne zmiany w Prawie ochrony środowiska

   Celem projektowanej zmiany jest uregulowanie wysokości poziomu informowania i alarmowania o stężeniach pyłu zawieszonego PM10 na poziomie ustawowym i stopniowe obniżanie go aż do poziomów, które lepiej niż obecnie oddają relację między stężeniem pyłów a stopniem zagrożenia dla zdrowia. Szczegóły poniżej.

151

Odprowadzanie deszczówki do ziemi zgodnie z prawem

  Pytanie: Czy zakład przetwórstwa mięsnego może odprowadzać oczyszczone wody opadowe ujęte w system kanalizacyjny powierzchniowo do ziemi? Zakład posiada powierzchnie dachowe i tereny utwardzone o powierzchni powyżej 0,1 ha, z których wody opadowe zbierane są systemem kanalizacji deszczowej i oczyszczane w separatorze substancji ropopochodnych. Czy może te oczyszczone wody opadowe wprowadzać powierzchniowo na teren własności zakładu? Czy odprowadzanie oczyszczonych wód opadowych bezpośrednio z separatora do ziemi wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego?

Dowiedz się, ile kosztuje legalizacja urządzenia wodnego!

Jeśli wykonałeś urządzenie wodne bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego lub zgłoszenia, możesz wystąpić z wnioskiem o jego legalizację. Jeżeli urządzenie będzie spełniać odpowiednie wymagania i dołączysz do wniosku właściwe dokumenty organ Wód Polskich może wydać decyzję o legalizacji urządzenia wodnego, ustalając jednocześnie obowiązek uiszczenia opłaty legalizacyjnej.

150

„Program azotanowy” obowiązuje – co to w praktyce oznacza

Od 27 lipca 2018 r. obowiązuje rozporządzenie Rady Ministrów z 5 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”. Szczegóły znajdziesz poniżej.

Planujesz budowę stacji paliw? Sprawdź, jakie wymagania musisz spełnić!

Zanim zdecydujesz się na wybudowanie stacji paliw musisz spełnić szereg wymogów środowiskowych. Z poniższego tekstu dowiesz się, jak krok po kroku otworzyć tego typu inwestycję.

149

Transport odpadów zagranicę − jakich decyzji potrzebuję

   Czy firma, która posiada decyzje na transport odpadów (bezpiecznych),może wywozić odpad do państw europejskich, takich jak np. Niemcy,wyłącznie w ramach CMR i Anex 7? Czy potrzebuje jednak dodatkowego pozwolenia?

148

Sprężarki przemysłowe – czy podlegają rygorom ustawy o ZSEiE?

   Firma zamierza odsprzedawać sprężarki przemysłowe. Bardzo proszę o informację, czy zgodnie z ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym nie podlega obowiązkom ustawy, jeśli sprężarki te zostaną zakwalifikowane jakowielkogabarytowe stacjonarne narzędzia przemysłowe?

147

Warto sprawdzić przed zakupem działki pod budowę, czy grunt nie był skażony

  Właściciel działki, który chce na niej wybudować dom, może nie mieć pojęcia, że wiele lat temu mogła ona by dzikim wysypiskiem śmieci, magazynem elementów azbestowych albo ropy naftowej. Warto sprawdzić podejrzaną działkę, bo może okazać się, że bez rekultywacji jakakolwiek inwestycja i zamieszkanie na niej będzie niemożliwe.

Punkt skupu odpadów – czy potrzebne pozwolenie wodnoprawne

   Prowadzę punkt skupu odpadów. Na placu ustawione są otwarte pojemniki, w których magazynuję złom. Po deszczu gromadzi się w nich woda. Czy potrzebuję pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie wody z pojemników?

146

Zarobek na OZE? Tylko z koncesją URE!

  Aby prowadzić biznes polegający na sprzedaży energii z odnawialnych źródeł, trzeba uzyskać odpowiednią zgodę wydawaną przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Uwaga! Zezwolenia na transport odpadów tracą ważność!

Od 24 stycznia 2018 r. działa rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Rejestr stanowi integralną część „Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami”, zwanej BDO. Dowiedz się, jak krok po kroku dopełnić formalności związane z rejestrem.

145

Zmiany w taryfach i warunkach rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków

Dnia 2 marca 2018 r. opublikowane zostało nowe rozporządzenie w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Czy coś się zmieniło?

Zmiany w CRO - sprawdź, czy dotyczą także twojej firmy!

Nowelizacja ustawy z 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych wymusiła dostosowanie Centralnego Rejestru Operatorów do aktualnie obowiązujących przepisów, zgodnych z wymaganiami Unii Europejskiej. Dzięki wprowadzonym zmianom nie zapomnisz o wykonaniu kontroli szczelności w terminie.

144

Wytwarzanie kabli – jakie obowiązki z zakresu gospodarki odpadami?

   Jesteśmy firmą produkcyjno-handlową. Odkupujemy od naszych dostawców kable zwinięte na szpule (materiał surowy), które w naszej placówce poddawane są różnym procesom monterskim. Konfekcjonujemy kable i przewody. Montujemy przewody dla spawalnictwa, przyłączeniowe i kontrolno-pomiarowe. Skutkiem powyższego jest wprowadzenie na rynek polski i zagraniczny kabli zakończonych różnymi wtyczkami (męskimi, żeńskimi itd.), czyli tzw. produkt finalny, spełniający już w wielu przypadkach bezpośrednią funkcję. Czy jesteśmy w takim razie firmą, która wprowadza „sprzętˮ na rynek? Czy musimy wysłać do starosty wniosek o wydanie decyzji w zakresie wytwarzania odpadów?

Ponad 151 mln zł dofinansowania na ochronę powierzchni ziemi

  Do 21 grudnia 2018 r. można ubiegać się o pożyczkę oraz dotację w ramach programu priorytetowego „Ochrona powierzchni ziemi”. Szczegóły poniżej.

143

KGO – czy jest obowiązkowe na fakturze?

  Jak powinnam określić wysokość kosztów gospodarowania odpadami w firmie i jak powinny być uwidocznione na fakturze? Czy wpisujemy na konkretnej fakturze całe np. roczne KGO, czy proporcjonalnie do wartości sprzedawanego urządzenia? Jeśli to istotne w tym temacie korzystamy z pomocy organizacji odzysku.

Uwaga! Zmiany w prawie na korzyść ekologicznego ogrzewania

Zmiany w prawie oraz decyzje władz samorządowych mają wspomagać walkę o czyste powietrze. Są zachętą do unowocześnienia technicznych rozwiązań grzewczych, ale bez ponoszenia dużych kosztów.

142

Sprawozdanie odpadowe za rok 2017 – na jakim formularzu złożyć?

Pytanie: Nasza firma w związku z profilem działalności wytwarza odpady. Bardzo proszę o podpowiedź, jak w tym roku należy złożyć sprawozdanie z zakresu wytwarzanych odpadów? Czy jest nowy formularz?

141

Sposoby ograniczenia kopcących pieców i kotłów − samorządowa walka ze smogiem

Kolejne samorządy wprowadzają zmiany w prawie, by zapobiec działaniu szkodliwych pyłów na zdrowie mieszkańców i całego środowiska naturalnego. Warto dowiedzieć się, do jakich norm trzeba będzie dostosować użytkowane w naszych domach i firmach urządzenia grzewcze i jakie sankcje obowiązują za nieprzestrzeganie ogłoszonych przez władze samorządowe nakazów.

Pobór wody z własnego ujęcia – co z opłatą za usługi wodne?

Czy po wejściu w życie nowej ustawy Prawo wodne w 2018 roku opłaty za korzystanie z usług wodnych będą dotyczyć również przedsiębiorstw, które korzystają z własnego ujęcia wody i nigdy nie kontrolowały miesięcznego poboru wody? Gdzie można sprawdzić, czy trzeba będzie dokonać zgłoszenia, aby otrzymać zwolnienie z opłaty?

Masz jeden samochód firmowy? Dowiedz się, czy musisz złożyć sprawozdanie!

   Posiadam samochód osobowy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony. Czy mam obowiązek wyliczania opłat środowiskowych i sporządzania raportu do KOBiZE?Tak, posiadając samochód osobowy zarejestrowany w ramach firmy (działalność), należy wyliczyć opłaty środowiskowe i sporządzić raport do bazy KOBiZE.

140

Sprawdź, ile wyniosą stawki opłat za pobór wody

Pojawił się projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne. Dowiedz się, za co dokładnie trzeba będzie uiszczać opłaty.