KGO – czy jest obowiązkowe na fakturze?

  Jak powinnam określić wysokość kosztów gospodarowania odpadami w firmie i jak powinny być uwidocznione na fakturze? Czy wpisujemy na konkretnej fakturze całe np. roczne KGO, czy proporcjonalnie do wartości sprzedawanego urządzenia? Jeśli to istotne w tym temacie korzystamy z pomocy organizacji odzysku.

Uwaga! Zmiany w prawie na korzyść ekologicznego ogrzewania

Zmiany w prawie oraz decyzje władz samorządowych mają wspomagać walkę o czyste powietrze. Są zachętą do unowocześnienia technicznych rozwiązań grzewczych, ale bez ponoszenia dużych kosztów.

Odpadowe fartuchy szpitalne – pod jakim kodem odpadu zaklasyfikować?

Jaki kod odpadu nadać zużytym fartuchom rentgenowskim (ołowiowym), zdjętym ze stanu Zakładu Diagnostyki Obrazowej Szpitala?

Czy na kruszarkę do gruzu trzeba mieć zezwolenie na przetwarzanie odpadów?

   Zgodnie z definicją ministra środowiska kruszarka do gruzu, mimo że jest mobilna, jest również instalacją. Kruszarka mobilna stanowi przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i należy uzyskać również decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 80 rozporządzenia Rady Ministrów z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Kontrola przez WIOŚ wyrobów wprowadzonych do obrotu – na czym polega?

Kontrola w zakresie nadzoru rynku prowadzona jest przez WIOŚ w przypadku podmiotów, tj. wprowadzających na rynek opakowania, biorących udział w obrocie urządzeniami używanymi na zewnątrz pomieszczeń (w zakresie emisji hałasu do środowiska), objętych ustawą o recyklingu pojazdów oraz ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Co może skontrolować Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie?

Od 1 stycznia 2018 r. funkcjonuje nowy organ Wody Polskie. To główny podmiot odpowiedzialny za gospodarkę wodną w naszym kraju, który dysponuje szerokim wachlarzem kompetencji w zakresie kontroli gospodarowania wodami.

Odprowadzanie deszczówki – co z pozwoleniem wodnoprawnym?

Nowe Prawo wodne obowiązujące od 1 stycznia 2018 r. zdjęło z wód opadowych i roztopowych status ścieków. Nie oznacza to jednak, że ich wprowadzanie do środowiska zwolnione jest z obowiązku posiadania decyzji administracyjnej.

Inwestycja bez sprzeciwu organizacji ekologicznych? Tak, to możliwe!

Inwestorzy nie muszą się już obawiać blokowania przez organizacje pseudoekologiczne wydania decyzji środowiskowych. W praktyce inwestycyjnej był to do tej pory częsty problem. Dochodziło nawet do wyłudzeń na zasadzie szantażu.