139

Zużyty sprzęt – czy mogę oddać do punktu zbierania odpadów?

W związku z funkcjonowaniem naszego przedsiębiorstwa powstały pewne ilości zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (komputery, monitory itp.). Czy tego typu odpady możemy przekazać do punktu skupu złomu?

SZWO a F-gazy – jak je rozróżnić

Ustawa z 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych odnosi się do wielu przedsiębiorstw, które mają w swojej działalności do czynienia ze SZWO i F-gazami. Warto zatem znać różnice między tymi substancjami.

138

Wprowadzanie substancji niebezpiecznych do cudzej kanalizacji wymaga zgody!

   Mamy produkcję bezwodną, woda używana jest jedynie do mycia urządzeń produkcyjnych. W zakładowym laboratorium fizyko-chemicznym używamy wielu odczynników, w tym klasyfikowanych jako niebezpieczne. Inspektor WIOŚ stwierdził, że ze względu na liczbę odczynników niebezpiecznych (około 150) musimy wystąpić o pozwolenie wodnoprawne na odprowadzenie ścieków przemysłowych z zakładu. Ścieki wprowadzamy do kanalizacji miejskiej. Czy inspektor miał rację?

Uzupełnienie czynnika chłodniczego – czy wiąże się ze sprawozdawczością

   Podczas serwisu klimatyzacji okazało się, że nastąpił ubytek czynnika chłodzącego − został dopełniony, a karta urządzenia uzupełniona. Jakie działania należy podjąć? Czy dobrze myślę, że po zakończeniu roku trzeba uwzględnić ubytek w sprawozdaniu do bazy BDS oraz w raporcie KOBIZE oraz w sprawozdaniu z opłat za korzystanie ze środowiska. Czy jeszcze dodatkowe dokumenty są do przygotowania albo zgłoszenia?Zgodnie z zakresem obowiązków w momencie ubytku czynnika chłodniczego i napełnienia urządzenia chłodniczego czynnikiem należy zapisać ową czynność w Karcie urządzenia oraz zdarzenie to wiąże się z dodatkową sprawozdawczością.

137

Jak naliczyć opłatę za pobór wody powierzchniowej zgodnie z nowym Prawem wodnym?

Pytanie: Proszę o poradę dotyczącą nowej ustawy Prawo wodne, która niedługo zacznie obowiązywać. Jest w niej mowa o górnych jednostkowych stawkach opłat m.in. za pobór wody powierzchniowej. Do czego odnoszą się te stawki, skoro stawki jednostkowe opłaty zmiennej są o wiele niższe? Czy jest możliwy przypadek, że naliczona opłata przekracza górne jednostkowe stawki?Druga sprawa to sposób naliczania opłaty stałej za pobór wody powierzchniowej, zależnej od ilości określonej w pozwoleniu wodnoprawnym. Do jej obliczenia trzeba znać wartość SNQ danego zbiornika wodnego, jednak skąd uzyskać te dane?

Czy właściciel placówki handlowej może przekazać odpadowe kartony swoim klientom?

Pytanie: W naszym markecie po rozpakowaniu towarów zebrały się duże ilości pustych kartonów. Czy możemy je przekazać naszym klientom na podstawie karty przekazania odpadów?

136

Sprawdź, ile będziesz musiał zapłacić za usługi wodne

Nowe Prawo wodne wprowadza opłaty stałe oraz zmienne. Będziemy je uiszczać m. in. za odprowadzanie deszczówki, czy pobór wód. Dowiedz się, co ma wpływ na wysokość opłaty oraz jak ją wyliczyć.

135

Zbiornik do magazynowania i przeładunku paliwa – czy należy zgłosić do urzędu

Bardzo proszę o opinię w zakresie konieczności dokonania zgłoszenia lub uzyskania pozwolenia dla zbiornika dwupłaszczowego o pojemności 5000 litrów z układem dystrybucyjnym do magazynowania i przeładunku paliwa – oleju napędowego. Czy tego typu urządzenie jest instalacją?

Sprawdź, jakie zmiany zaszły w procedurach administracyjnych

Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego, która weszła w życie 1 czerwca 2017 r., wprowadziła sporo zmian, które mają na celu m.in. usprawnienie procedury administracyjnej, zlikwidowanie „piętrowości” postępowań administracyjnych, a tym samym przyspieszenie biegu spraw toczących się w urzędach. Warto dowiedzieć się, co zmiany te oznaczają dla nas w praktyce, aby móc świadomie korzystać z wprowadzonych udogodnień.

134

Zaniedbanie działki przez sąsiada – jak wyciągnąć konsekwencje

W obrębie mojej nieruchomości są działki (niezamieszkałe) należące do osóbfizycznych, porośnięte dziko rosnącymi krzewami,chwastami i wysoką trawą. Chwasty i krzewy przenikają do mojej nieruchomości. Czy istnieją przepisy prawne obligujące właściciela działki do należytego utrzymania zieleni iładu na zaniedbanych terenach? 

Karta Urządzenia – kiedy jest niezbędna

Czy dla urządzeń z czynnikiem chłodniczym poniżej 3 kg i poniżej 5 ton ekwiwalentu CO2 należy prowadzić dokumentację w formie Karty Urządzenia?

133

Uwaga! Od 1 maja 2017 r. obowiązują kary za przewóz towarów bez zgłoszenia

18 kwietnia 2017 r. wszedł w życie tzw. pakiet przewozowy, czyli ustawa o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów. Ustawa ta określa zasady oraz odpowiedzialność za naruszenie obowiązków związanych z drogowym przewozem towarów, a jej głównym celem jest stworzenie kolejnego narzędzia uszczelniającego system podatkowy. Co to oznacza?

Twoja firma przylega do terenów wodnych? Sprawdź, z czym to się wiąże

W sytuacji, gdy nasz grunt bezpośrednio graniczy z obszarami wodnymi, użytkowanie go może być w pewnym stopniu ograniczone. W jaki sposób?

132

Likwidacja rowu – czy niezbędne pozwolenie

Czy osoba fizyczna posiadająca na swojej działce rów będący jej własnością może wystąpić do organu, np. starosty, o pozwolenie na likwidację ww. rowu? Jak postąpić w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że sąsiad posiadający pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie deszczówki do tego rowu tak naprawdę odprowadza tam ścieki bytowe?

131

Przegląd zapisów pozwoleń wodnoprawanych – czy jest się czego obawiać?

W świetle obowiązujących przepisów na organach właściwych do wydawania pozwoleń wodnoprawnych spoczywa obowiązek dokonywania minimum raz na 4 lata przeglądu ustaleń wydanych decyzji w zakresie poboru wody lub wprowadzania ścieków do wód, do ziemi lub urządzeń kanalizacyjnych. Sprawdź, jak się do tego przygotować.

Produkcja opakowań – czy konieczne zawiadomienie do marszałka

Jestem producentem palet drewnianych, czyli opakowań. Czy w związku z charakterem mojej działalności muszę o tym fakcie poinformować urząd marszałkowski?

130

Zawiadomienie do Marszałka – jak sporządzić je prawidłowo

W przypadku wprowadzania na rynek krajowy produktów w opakowaniach, trzeba o tym fakcie poinformować urząd. Ustawodawca nie wydał żadnego oficjalnego wzoru dokumentu, w związku z tym forma takiego zawiadomienia jest dowolna, jednak trzeba pamiętać o paru kwestiach.

Rozdzielenie opakowań – jakie formalności potrzebne z zakresu ochrony środowiska

Moja firma zajmuje się zbieraniem odpadów. Klient chciałby nam przekazać przeterminowany odpad spożywczy zapakowany w opakowanie z folii metalizowanej i papieru. Pod jakim kodem możemy przyjąć ten odpad? Chcielibyśmy to opakowanie rozdzielić: odpad spożywczy przekazać jako karma dla zwierząt, folię metalizowaną przekazać do odzysku, a papier do papierni. Pod jakim kodem odpadu możemy to zrobić? Jakie decyzje są mi niezbędne?

129

Zbiornik do magazynowania paliwa – czy konieczna decyzja środowiskowa

Planuję postawić na swoim terenie wolnostojący dwupłaszczowy zbiornik na paliwo (ON). Czy w związku z tym muszę dokonać zgłoszenia, posiadać jakieś decyzje środowiskowe lub zezwolenia? Czy jest różnica, gdy postawię zbiornik o pojemności 2 m3 lub 5 m3?

128

Uwaga! Przygotowując raport do KOBiZE, sprawdź nowe przepisy

Do 28 lutego 2017 r. trzeba złożyć raport do KOBiZE. Pod koniec ubiegłego roku weszło kluczowe rozporządzenie w tej sprawie. Jakie zmiany wprowadziło i na co teraz zwrócić szczególną uwagę, przygotowując sprawozdanie?

127

Stawki opłaty produktowej – ile zapłacimy w 2017 roku

Stawki opłaty produktowej wymienione w ustawie o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej podlegają corocznej zmianie. Minister środowiska w obwieszczeniu z 20 września 2016 r. ogłosił stawki tych opłat na 2017 rok.