126

Sklep z telefonami komórkowymi – obowiązki sprzedającego sprzęt

Pytanie:Odpowiadam za właściwe zagospodarowanie odpadów w sklepie sprzedającym telefony komórkowe i baterie. Mamy również pojemnik do zbierania zużytych baterii. Czy musimy uzyskać jakieś pozwolenia i spełniać obowiązki dotyczące ochrony środowiska?

125

Zmiany prawne

Stanowiska spawalnicze – o jakich uzgodnieniach z zakresu ochrony środowiska musisz pamiętać

Jeżeli w Twoim przedsiębiorstwie masz zorganizowane stanowiska spawalnicze, musisz zadbać o odpowiednie uregulowania formalnoprawne takiej działalność. W przeciwnym razie grozi Ci wstrzymanie pracy zakładu oraz odpowiedzialność karna i finansowa.

Pakowanie produktów w big-bagi – czy to wprowadzenie produktów w opakowaniach na rynek?

Big-bag to elastyczny kontener przeznaczony do przechowywania i transportowania materiałów sypkich, pylących się i granulowanych, takich jak np. piasek, gruz, węgiel. Bardzo często stosowane są m.in. w przemyśle paszowym i spożywczym.

124

Zawartość DUŚ – ważne zmiany już od przyszłego roku

Z początkiem 2017 roku wejdą w życie znaczne zmiany w ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Dwie najistotniejsze modyfikacje w zawartości decyzji środowiskowej będą dotyczyły przedkładania wskazanym organom wyników monitoringu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz analizy porealizacyjnej.

Piasek z instalacji do płukania odpadów – czy można go uznać za produkt uboczny

Pytanie: Jestem posiadaczem instalacji do płukania odpadów z czyszczenia separatorów. Jednym z odpadów, które powstają w wyniku tej działalności, jest odpad o kodzie 19 12 09. Jest on wpisany w moim pozwoleniu zintegrowanym. Chcę wystąpić do marszałka województwa z wnioskiem o uznanie tego odpadu za produkt uboczny – piach wykorzystywany w drogownictwie. Jakie badania muszę zrobić i jakiemu laboratorium je zlecić?

123

Szkoda w środowisku – kiedy odszkodowanie zapłaci Skarb Państwa

Zasady odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkody wyrządzone przez dzikie zwierzęta regulują dwa akty prawne: ustawa o ochronie przyrody oraz ustawa Prawo łowieckie. Kiedy i do jakich konkretnie szkód mają zastosowanie te przepisy?

Stosowanie komunalnych osadów ściekowych – warunki i wymogi prawne

Warunki stosowania komunalnych osadów ściekowych oraz zakres, częstotliwość i metody referencyjne badań komunalnych osadów ściekowych i gruntów, na których te osady mają być stosowane, są określone w rozporządzenie ministra środowiska z 6 lutego 2015 roku. Jakie konkretnie obowiązki nakładają na przedsiębiorcę te przepisy?

122

Wytwarzasz nowy odpad – czy w związku z tym musisz uzyskać także kolejne pozwolenie?

Firma produkcyjno-usługowa korzysta ze środowiska oraz posiada niezbędne pozwolenia dotyczące wprowadzania gazów i pyłów do powietrza oraz wytwarzania odpadów. W trakcie trwających pozwoleń zakupiliśmy maszynę do cięcia blachy i podjęliśmy się świadczenia usług − tniemy blachę dla klienta i powstaje odpad o kodzie 17 04 05 − Żelazo i stal. Czy oprócz ewidencji i wykazywania ilości powstałego odpadu w rocznym zestawieniu o odpadach musimy uzyskać nowe pozwolenie i tak jak w przypadku pozostałych kodów odpadów kontrolować jego ilość?

121

Zużyte baterie i akumulatory – już w przyszłym roku zapłacimy wyższą opłatę produktową?

Gdy jako wprowadzający baterie i akumulatory przenośne nie osiągniesz wymaganego poziomu zbierania zużytych baterii i akumulatorów, musisz uiścić opłatę produktową. Ministerstwo Środowiska planuje zróżnicować i podnieść jej stawkę.Rozporządzenie w tej sprawie ma wejść już 1 stycznia 2017 r.

Upewnij się, że poprawnie klasyfikujesz sprzęt elektryczny i elektroniczny w swojej firmie

Ustawa z 11 września 2015 roku wprowadziła zmiany w zakresie dotychczasowej klasyfikacji sprzętu do grup. To ważne – od tego, do jakiej grupy zalicza się nasz sprzęt zależy też to, jak będziemy go klasyfikować w obowiązkowej sprawozdawczości do GIOŚ.

120

Transport nieczystości ciekłych – gmina może, ale nie musi wydać zezwolenie sama dla siebie

Aby przedsiębiorca mógł odbierać i transportować nieczystości ciekłe potrzebuje zezwolenia od wójta. Jak ten obowiązek ma się do gmin, które posiadają własne wozy asenizacyjne? Czy gmina musi mieć takie zezwolenie i od kogo je uzyskać?

Planujesz projekt poprawiający stan wód? Skorzystaj z dotacji!

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił konkurs dotacyjny dotyczący poprawy stanu wód. Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 100 000 000 zł.

119

Zmiana w katalogu drzew i krzewów, których usunięcie nie wymaga zezwolenia

Wycięcie drzewa lub krzewu wiąże się w większości sytuacji z koniecznością uzyskania zgody właściwego organu. Jednak wprowadzona niedawno zmiana do ustawy o ochronie przyrody przewiduje w określonych przypadkach zwolnienie od tego obowiązku.

Te obowiązki nakłada na przedsiębiorców dyrektywa RoHS

Dyrektywa RoHS zobowiązuje przedsiębiorców m.in. do ograniczenia stosowania w swoich wyrobach określonych substancji. Muszą też wystawiać deklaracje zgodności i nadawać oznaczenia CE na produkowane urządzenia.

118

Zużyte pojazdy – próbę strzępienia wystarczy przeprowadzić raz na pięć lat

Do niedawna próbę strzępienia trzeba było wykonywać co roku. Obowiązujące od stycznia 2016 roku przepisy dotyczące recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji wskazują, że trzeba to robić tylko raz na pięć lat.

Zmiany prawne

W tabeli zamieszczamy projekty ustaw i rozporządzeń ministra środowiska z oznaczeniem ich aktualnego statusu w procesie legislacyjnym (stan na 12.03.2016)

Użytkownik nie zapłaci za odpady ze sprzętu elektrycznego lub elektronicznego

Wszelkie koszty związane z zagospodarowaniem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami są ponoszone przez wprowadzających sprzęt. Takie zasady wynikają z ustawy z 11 września 2015 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

117

Zasady odbioru odpadów komunalnych może ustalić tylko gmina

Nie wolno takich uprawnień przekazywać innym podmiotom - np. punktom selektywnej zbiórki odpadów.

Ważne zmiany dotyczące pozwoleń wodnoprawnych - nowelizacja Prawa wodnego

Nowelizacja Prawa wodnego wprowadziła istotne zmiany w przepisach dotyczących pozwoleń wodnoprawnych. Modyfikacje te są bardzo ważne z punktu widzenia inwestorów, podmiotów korzystających ze środowiska wodnego oraz kompetentnych organów administracji samorządowej.

Uwzględniając tło chemiczne wody pobranej można obniżyć opłaty za korzystanie ze środowiska

Prawo ochrony środowiska zawiera normę, dzięki której można obniżyć wartość opłaty za wprowadzanie do wód lub do ziemi ścieków, jeśli podmiot zobowiązany do ich uiszczenia jednocześnie pobiera wodę. Jest to możliwe dzięki uwzględnieniu tła chemicznego pobranej wody.

116

Podwyższone opłaty za zrzut ścieków oraz administracyjne kary pieniężne odroczone na okres 3 lat

Dnia 30 grudnia 2015 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska. Wprowadza ona zmiany w zakresie odraczania terminu płatności podwyższonych opłat za korzystanie ze środowiska z tytułu wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz administracyjnych kar pieniężnych.

115

Zła jakość powietrza komplikuje uzyskanie pozwolenia emisyjnego

Zanieczyszczenie powietrza ponad normę na terenie, na którym chcemy uruchomić nową instalację lub eksploatować instalację istotnie zmienianą oznacza, że uzyskanie pozwolenia na emisję do powietrza nie będzie przebiegało według standardowej procedury. Tylko przeprowadzone z powodzeniem postępowanie kompensacyjne umożliwi działalność zgodnie z prawem.

Załadunek i transport odpadów zgodnie z prawem

Zawsze zanim kierowca rozpocznie pracę, musi sprawdzić stan techniczny pojazdu, udokumentować swoje obserwacje, a jeśli znajdzie jakąś usterkę powiadomić uprawnione osoby. To niejedyne wymogi.