Zawartość DUŚ – ważne zmiany już od przyszłego roku

Z początkiem 2017 roku wejdą w życie znaczne zmiany w ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Dwie najistotniejsze modyfikacje w zawartości decyzji środowiskowej będą dotyczyły przedkładania wskazanym organom wyników monitoringu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz analizy porealizacyjnej.

Piasek z instalacji do płukania odpadów – czy można go uznać za produkt uboczny

Pytanie: Jestem posiadaczem instalacji do płukania odpadów z czyszczenia separatorów. Jednym z odpadów, które powstają w wyniku tej działalności, jest odpad o kodzie 19 12 09. Jest on wpisany w moim pozwoleniu zintegrowanym. Chcę wystąpić do marszałka województwa z wnioskiem o uznanie tego odpadu za produkt uboczny – piach wykorzystywany w drogownictwie. Jakie badania muszę zrobić i jakiemu laboratorium je zlecić?

Paliwo z odpadów od właścicieli nieruchomości - jakie warunki musi spełniać instalacja

Przyjmujący posegregowane odpady palne od właścicieli nieruchomości danej gminy nie jest podmiotem zbierającym odpady komunalne (nie podlega pod ustawę o utrzymaniu porządku i czystości w gminie), dlatego nie musi mieć wpisu do działalności regulowanej. Do prowadzenia takiej działalności potrzebne będą natomiast decyzje administracyjne.

Obliczanie poziomu recyklingu – co z opakowaniami wielomateriałowymi?

Pytanie: Czy można uwzględnić odpady opakowaniowe wielomateriałowe przy obliczaniu poziomu recyklingu i przygotowaniu do ponownego użycia odpadów komunalnych?

Kiedy musimy uiścić opłatę recyklingową?

Dla pojazdów, które zostały wprowadzone na teren kraju po 1 stycznia 2016 r., nie ma obowiązku wnoszenia opłaty recyklingowej. W przypadku pojazdów wprowadzonych do końca 2015 roku jest jednak wymagana na zasadach obowiązujących do końca 2015 r. i dotyczy zarówno osób fizycznych, jak i przedsiębiorców.

Już wiadomo, ile zapłacimy za korzystanie ze środowiska w 2017 roku

Każdy podmiot korzystający ze środowiska jest zobowiązany uiszczać za to opłaty. Ich maksymalna stawka jest ustalana na dany rok kalendarzowy. Ile zapłacimy w tym roku?

Już od stycznia zmiany w etykietowaniu urządzeń zawierających F-gazy

Zgodnie z ustawą z 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych przedsiębiorcy wprowadzający na terytorium kraju urządzenia zawierające substancje kontrolowane oraz fluorowane gazy cieplarniane są zobowiązani do umieszczenia na nich etykiety. Mają też obowiązek dołączenia instrukcji dotyczącej ich przeznaczenia i funkcjonowania sporządzonej w języku polskim.