102

Zmiany w terminach i sposobie wyliczania opłat na kampanie edukacyjne wynikające z ustawy o bateriach i akumulatorach

Wprowadzający baterie lub akumulatory na terytorium kraju, niezależnie od tego, jaki rodzaj baterii i akumulatorów wprowadza (przenośne, przemysłowe, czy samochodowe) ma obowiązek finansowania publicznych kampanii edukacyjnych.

Zawarto porozumienie w sprawie realizacji Programu Infrastruktura i Środowisko

Ministerstwo Środowiska oraz Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju określiły szczegółowe zasady współpracy przy realizacji projektów w ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej.

Wkrótce nowy wzór karty przekazania odpadów

Trwają prace nad rozporządzeniem określającym wzory dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów. Konieczność wydania nowego rozporządzenia wynika z zapisów ustawy o odpadach- obecne rozporządzenie regulujące te kwestie będzie ważne tylko do 23 stycznia 2015 r. Planowany termin wejścia w życie rozporządzenia to już 1 stycznia 2015 r.

101

Zmienią się zasady wyliczania opłaty rejestracyjnej niezbędnej do uzyskania pozwolenia zintegrowanego

Obowiązująca od 5 września zmiana ustawy Prawo ochrony środowiska, pociągnęła za sobą konieczność zmiany rozporządzenia określającego rodzaje instalacji, które wymagają uzyskania pozwolenia zintegrowanego. Wprowadzono m.in. nowe instalacje wymagające jego uzyskania . Oznacza to konieczność dostosowania rozporządzenia określającego wysokość opłaty rejestracyjnej do nowych uregulowań prawnych.

W 2015 roku zapłacimy więcej za korzystanie ze środowiska

Każdy podmiot korzystający ze środowiska jest zobowiązany uiszczać za to opłaty. Maksymalna wysokość opłat jest ustalana na dany rok kalendarzowy.

Obowiązuje nowy podział aglomeracji

Od niedawna obowiązuje rozporządzenie ministra środowiska w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji. Jego celem jest zmiana sposobu wyznaczania tych obszarów i granic, w taki sposób, aby inwestycje niezbędne do realizacji na ich terenie były technicznie i ekonomicznie uzasadnione.

100

Znamy już stawki kar za przekroczenie norm ochrony środowiska na 2015 rok

Minister środowiska ogłosił stawki kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu na rok 2015.

Zmienią się zasady postępowania z elektroodpadami

Przygotowany przez Ministerstwo Środowiska projekt nowej ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym będzie miał za zadanie m.in. rozwiązać problem z elektroodpadami. Obecnie zazwyczaj trafiają one na składowiska złomu gdzie są demontowane bez zachowania norm i standardów ochrony środowiska.

Wydatki na wycinkę drzew zalicza się do kosztów wytworzenia jeśli była ona związana z inwestycją

Decyzja wójta zezwalająca na usunięcie drzew to za mało, by wydatki poniesione przez spółkę na wycinkę drzew jednorazowo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Należy ustalić, czy wycinka drzew była konieczna z tytułu planowanej przez spółkę inwestycji czy też nastąpiła z innego powodu, np. zagrożenia dla ruchu drogowego i ludzi. Tak stwierdził NSA w wyroku z 6 maja 2014 r. (sygn. akt II FSK 1240/12).

99

Wkrótce dopuszczanie odpadów do składowania na składowisku na nowych zasadach

Projekt rozporządzenia w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowisku został przygotowany Ministerstwo Gospodarki. Nowe przepisy mają na celu przeciwdziałanie zanieczyszczeniu środowiska substancjami pochodzącymi ze składowania odpadów, w tym w szczególności ich emisjom do gleby, wody i powietrza. Zmiany transponują do krajowego systemu prawnego postanowienia Unii Europejskiej.

W Prawie wodnym nadal bez rewolucji - kolejna nowelizacja ustawy

Dnia 12 lipca 2014 r. weszła w życie nowelizacja ustawy- Prawo wodne. Nie jest to jednak zapowiadana od dawna duża zmiana w przepisach Prawa wodnego. Tym razem to kolejna z nowelizacji ustaw, która dostosowuje przepisy polskie do wymogów dyrektyw unijnych.

98

Zmniejszy się ilość odpadów których można użyć do odzysku na potrzeby własne

Trwają prace nad zmianą rozporządzenia w sprawie listy rodzajów odpadów, które można poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku. Część odpadów zostanie usunięta z listy, ale pojawią się też nowe nadające się do tego celu.

Zbycie praw do emisji CO2 związanych z produkcją prowadzoną w specjalnej strefie ekonomicznej

Sprzedaż praw majątkowych (praw do emisji CO2)związanych z działalnością produkcyjną objętą zwolnieniem z tytułu działalności w specjalnej strefie ekonomicznej korzysta z preferencji na tych samych zasadach co działalność w strefie. Takie stanowisko zajął NSA w wyroku z 30 czerwca 2014 r.

Zakład o dużym i zwiększonym ryzyku- obowiązki prowadzącego

Podstawowym obowiązkiem prowadzącego zakład o dużym lub zwiększonym ryzyku jest ochrona środowiska przed awariami. Musi więc podejmować środki zapobiegające wystąpieniu poważnej awarii i dokumentować takie działanie. Jest również zobowiązany do zapewnienia środków ograniczających skutki awarii przemysłowej w zakładzie i poza jego granicami.

97

Zmiany w karach za nielegalne wycięcie drzewa

Trybunał Konstytucyjny oceni legalność wysokości kar za bezprawną wycinkę drzew. Przygotowane są także projekty zmiany regulacji zgodnie z którymi nastąpi obniżenie o połowę kar za nielegalną wycinkę drzew.

Ustawa dotycząca emisji przemysłowych znowelizowana przez Sejm

Sejm przyjął nowelizację ustawy dotyczącą emisji przemysłowych (projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw). Nowe przepisy mają ograniczyć emisję zanieczyszczeń z zakładów przemysłowych.

Uprawnienia do obsługi urządzeń klimatyzacyjnych – nowe przepisy

Niebawem ma wejść w życie kompleksowa regulacja w zakresie postępowania z fluorowanymi gazami cieplarnianymi i substancjami zubożającymi warstwę ozonową. Aktualnie projekt został skierowany przez Ministerstwo Środowiska pod obrady Rady Ministrów.

96

Właściciele składowisk będą wreszcie mogli przeprowadzić ich zamknięcie i rekultywację

Ponad 200 składowisk nie przygotowało do tej pory procedury zamknięcia i rekultywacji. Nowelizacja przepisów ma im to umożliwić.

Propozycje zespołu ds. analizy wdrażania ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zostały przekazane ministrowi środowiska

Ustalenie maksymalnej wysokości opłaty dla mieszkańców, oddzielenie przetargu na odbiór od przetargu na zagospodarowanie śmieci – m.in. te propozycje znalazły się wśród rekomendacji przekazanych ministrowi środowiska przez zespół ds. analizy wdrażania ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Odmowa wydania zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów możliwa tylko w trzech przypadkach

Odmowa wydania zezwolenia może nastąpić z przyczyn faktycznych, planistycznych i prawnych. Jeśli więc wniosek o wydanie zezwolenia odpowiada warunkom formalnym, dołączono wszystkie wymagane załączniki i nie zachodzi żadna z wymienionych przyczyn, to zezwolenie musi być wydane.

95

Znamy minimalne poziomy odzysku i recyklingu poniżej których nie można określić ich w porozumieniu z marszałkiem województwa

Organizacja samorządu gospodarczego reprezentująca grupę przedsiębiorców może zawrzeć porozumienie z marszałkiem województwa w zakresie utworzenia i utrzymania systemu zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów opakowaniowych powstałych z pewnych rodzajów opakowań.

Zadłużenie w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi można odpracować

Jeżeli mieszkańcy nie uiszczają opłat za śmieci wójt, burmistrz lub prezydent miasta mają prawo wszcząć procedurę mającą na celu ściągnięcie zaległych opłat na podstawie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Kłopot pojawia się jednak w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie mogą płacić z przyczyn ekonomicznych.

Wprowadzanie ścieków przemysłowych do kanalizacji może wymagać pozwolenia wodnoprawnego

Generalnie wprowadzanie ścieków przemysłowych do kanalizacji nie wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Są jednak wyjątki. Takiego pozwolenia wymaga wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego.

94

W sprawozdaniu OPAK-3 nie trzeba uwzględniać opakowań po surowcu zwracanych zagranicznemu dostawcy

Pytanie: Firma kupuje za granicą surowiec w paletopojemnikach, które są następnie zwracane zagranicznemu producentowi. Czy masę zwróconych opakowań należy ująć w sprawozdaniu o masie wywiezionych za granicę opakowań OPAK - 3?

Ułatwienia dla eksploatacji gazu łupkowego coraz bliżej

Na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska pojawiła się w marcu informacja, że rząd przyjął projekt nowych zasad poszukiwania i eksploatacji złóż węglowodorów, w tym gazu łupkowego. Projekt po przyjęciu przez Radę Ministrów został skierowany do Sejmu.

Szansa na dotację z programu E-kumulator – Ekologiczny Akumulator dla Przemysłu

Finansowe wsparcie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będą mogły uzyskać przedsięwzięcia, które prowadzą do zmniejszenia zużycia surowców pierwotnych, a w tym te polegające na budowie, rozbudowie lub modernizacji istniejących instalacji produkcyjnych lub urządzeń przemysłowych.Są to przedsięwzięcia takiej jak:

93

Znamy już nowe poziomy odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych z gospodarstw domowych

Wprowadzający produkty w opakowaniach zobowiązany jest do osiągnięcia docelowych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych do 31 grudnia 2014 r.

Wkrótce czeka nas zmiana Prawo wodnego

Przygotowywana jest zmiana w przepisach prawa wodnego, a właściwie wprowadzenie nowej ustawy – Prawo wodne. Zmiany mają zasięg kompleksowy – dotyczyć będą restrukturyzacji administracji rządowej, nadania odpowiednich kompetencji nowo powołanym organom, przypisania części zadań dotyczących gospodarki wodnej do obszaru jednostek samorządu terytorialnego.

Tabela

92

Właściciel nieruchomości niezamieszkałej ma obowiązek samodzielnego zapewnienia odbioru odpadów komunalnych

Pytanie: Nasza gmina nie objęła zorganizowanym systemem odbioru odpadów komunalnych nieruchomości niezamieszkałych. Pismem przypomnieliśmy właścicielom tych nieruchomości o obowiązku posiadania umowy na odbiór takich odpadów. W odpowiedzi otrzymaliśmy wiele pisemnych informacji, że w wyniku prowadzonej przez nich działalności gospodarczej odpady komunalne nie powstają. Przedsiębiorcy pouczyli nas również, iż art. 6c ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach stanowi, że konieczność nawiązania umów na odbiór odpadów komunalnych zachodzi tylko w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady. Czy taka interpretacja jest właściwa?

Ułatwienia w postępowaniu z odpadami medycznymi dla małych placówek medycznych i ZOZ-ów

Ustawa o odpadach z 2013 roku doprecyzowuje sposób postępowania z odpadami medycznymi w zakresie ich unieszkodliwiania. Zapisy te mają się przyczynić do wyeliminowania stwarzanych przez takie odpady zagrożeń, zneutralizować ich zakaźne oddziaływanie na ludzi i środowisko.

91

Wzory formularzy z uchylonych aktów prawnych wciąż obwiązują

Pytanie: Jak należy interpretować takie przykładowe zapisy: „rozporządzenie ministra środowiska z 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach - nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna. Uchylenia wynikające z Dz.U. 2013 nr 0 poz. - Ustawa z 14 grudnia 2012 r. o odpadach” Dane rozporządzenie jest według tego zapisu nieobowiązujące. Natomiast nie ma informacji jaki akt prawny go zastąpił? Na jakich wzorach formularzy należy sporządzić więc zbiorcze zestawienie za miniony rok?

Szansa na dotacje na zamykanie i rekultywację składowisk

W ramach Programu Priorytetowego „Zamykanie i rekultywacja składowisk odpadów komunalnych” Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udziela dofinansowania.

90

Zmieszane odpady komunalne można przekazać jedynie do instalacji regionalnej

Zmieszane odpady komunalne odbierane od właścicieli nieruchomości, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania – zgodnie z brzmieniem art. 9e ust. 1 pkt 2 ustawy o czystości w gminach – firma odbierająca odpady obligatoryjnie kieruje do instalacji regionalnej (lub zastępczej).

Wzrosną opłaty za usunięcie drzew i krzewów

W 2014 roku zapłacimy więcej za usunięcie drzew i krzewów. Wzrosną też stawki kar za zniszczenie zieleni.

SOS25

Od stycznia 2014 roku obowiązują nowe wymogi dotyczące opakowań

Nowa ustawa z 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi zaczęła obowiązywać 1 stycznia 2014 roku. Jej celem jest m.in. zwiększenie poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych oraz uszczelnienie systemu zagospodarowania takich odpadów.

SOS26

Uzyskanie decyzji środowiskowej – obowiązki i prawa strony w postępowaniu administracyjnym

Żeby szybko i skutecznie uzyskać decyzję administracyjną związaną z kwestiami środowiskowymi bądź podjąć kroki by pozwolenie dla innej firmy lub na budowę inwestycji nie naruszyło wartości naszej nieruchomości konieczna jest znajomość szczegółowych procedur administracyjnych. Aby nie pogubić się w ich gąszczu i skuteczniej je stosować, trzeba dobrze znać swoje obowiązki i uprawnienia.