Zmniejszy się ilość odpadów których można użyć do odzysku na potrzeby własne

Trwają prace nad zmianą rozporządzenia w sprawie listy rodzajów odpadów, które można poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku. Część odpadów zostanie usunięta z listy, ale pojawią się też nowe nadające się do tego celu.

Zbycie praw do emisji CO2 związanych z produkcją prowadzoną w specjalnej strefie ekonomicznej

Sprzedaż praw majątkowych (praw do emisji CO2)związanych z działalnością produkcyjną objętą zwolnieniem z tytułu działalności w specjalnej strefie ekonomicznej korzysta z preferencji na tych samych zasadach co działalność w strefie. Takie stanowisko zajął NSA w wyroku z 30 czerwca 2014 r.

Zakład o dużym i zwiększonym ryzyku- obowiązki prowadzącego

Podstawowym obowiązkiem prowadzącego zakład o dużym lub zwiększonym ryzyku jest ochrona środowiska przed awariami. Musi więc podejmować środki zapobiegające wystąpieniu poważnej awarii i dokumentować takie działanie. Jest również zobowiązany do zapewnienia środków ograniczających skutki awarii przemysłowej w zakładzie i poza jego granicami.

Wójt gminy, na terenie której mieszka dłużnik wyegzekwuje opłatę

Czy jeśli właściciel nieruchomości nie jest mieszkańcem naszej gminy, to czy tytuł wykonawczy w postępowaniu egzekucyjnym z tytułu opłat za gospodarkę odpadami komunalnymi kierujemy do naszego wójta (według miejsca położenia nieruchomości) czy do wójta gminy, na terenie której mieszka właściciel (według miejsca zamieszkania)? Trudno bowiem prowadzić egzekucję (przypadek drugi) jeżeli ani zobowiązany, ani jego majątek na terenie naszej gminy nie są znani.

Unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych musi być udokumentowane przez ich wytwórcę

Wytwórca odpadów jest obowiązany do właściwego gospodarowania nimi. Wykonanie tego obowiązku może zlecić innym podmiotom. Możliwość taka istnieje jednak tylko w przypadku, gdy podmiot przejmujący odpady posiada odpowiednie uprawnienia – zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów bądź odpowiedni wpis do rejestru.

Oznaczenia ekologiczne na oponach

Oznaczenia na oponach pozwalają sprawdzić parametry związane z ochroną środowiska takie jak wytwarzany hałas, efektywność paliwowa lub szybkość hamowania.

nr 98 z dn. 09.2014

Można złożyć zażalenie na postanowienie wójta

Czy można kwestionować rozstrzygnięcie wójta, burmistrza lub prezydenta miasta w postępowaniu egzekucyjnym z tytułu opłat za gospodarkę odpadami komunalnymi?

Miejsce magazynowania odpadów niebezpiecznych musi być odpowiednio zabezpieczone

Restrykcyjne zasady dotyczące sposobów gromadzenia odpadów niebezpiecznych dotyczą wszystkich przedsiębiorców, bez względu na ilość wytwarzanych przez nich odpadów mających właściwości niebezpieczne. Brak respektowania tych wymogów to przede wszystkim stwarzanie zagrożenia dla środowiska oraz zdrowia czy nawet życia ludzi, a w razie kontroli WIOŚ – konsekwencje finansowe.

Kiedy konieczna jest zmiana pozwolenia na wytwarzanie odpadów

W zakładzie spożywczym głównym odpadem jest odpadowa tkanka zwierzęca i osad poflotacyjny z podczyszczalni ścieków. Obecnie mamy pozwolenie na wytwarzanie odpadów na 1000 Mg. Z kolejnym rokiem przewidujemy wzrost ilości wytwarzanych odpadów (do 2000 Mg), co spowoduje przekroczenie ilości określonej w pozwoleniu na wytwarzanie odpadów. Czy w związku z tym zgodnie z nową ustawą o odpadach musimy wystąpić z wnioskiem o zmianę pozwolenia?