Właściciele składowisk będą wreszcie mogli przeprowadzić ich zamknięcie i rekultywację

Ponad 200 składowisk nie przygotowało do tej pory procedury zamknięcia i rekultywacji. Nowelizacja przepisów ma im to umożliwić.

Propozycje zespołu ds. analizy wdrażania ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zostały przekazane ministrowi środowiska

Ustalenie maksymalnej wysokości opłaty dla mieszkańców, oddzielenie przetargu na odbiór od przetargu na zagospodarowanie śmieci – m.in. te propozycje znalazły się wśród rekomendacji przekazanych ministrowi środowiska przez zespół ds. analizy wdrażania ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Odmowa wydania zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów możliwa tylko w trzech przypadkach

Odmowa wydania zezwolenia może nastąpić z przyczyn faktycznych, planistycznych i prawnych. Jeśli więc wniosek o wydanie zezwolenia odpowiada warunkom formalnym, dołączono wszystkie wymagane załączniki i nie zachodzi żadna z wymienionych przyczyn, to zezwolenie musi być wydane.

nr 96 z dn. 07.2014

Nowe zasady finansowania w gospodarce wodnej

Polityka opłat za wodę ma zachęcać użytkowników do wykorzystywania zasobów wodnych możliwie efektywnie, tak żeby jak najbardziej chronić środowisko.

Nie można mieszać ścieków przemysłowych z bytowymi

Ścieki przemysłowe mogą być wprowadzane bezpośrednio do urządzeń kanalizacyjnych lub w przypadku braku kanalizacji, do szczelnego zbiornika bezodpływowego. Ścieki ze zbiornika odbierane są przez podmiot świadczący usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych, a następnie dowożone do stacji zlewnej. Czy dowożący ścieki przemysłowe do stacji zlewnej może wymieszać je ze ściekami bytowymi?

Musimy wywiązać się z założeń zawartych w planie gospodarki odpadami

Obowiązek opracowywania planów gospodarki odpadami na poziomie krajowym i wojewódzkim wprowadziła ustawa z 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Wojewódzki plan powinien być zgodny z planem krajowym.

Można uchronić majątek przed egzekucją opłat za gospodarkę odpadami komunalnymi

W ramach prowadzonej egzekucji opłat za gospodarkę odpadami komunalnymi można wystąpić z żądaniem wyłączenia spod egzekucji określonej rzeczy lub prawa majątkowego.

Mamy więcej czasu na dostosowanie do nowych zasad pasów przeciwpożarowych w sąsiedztwie linii kolejowych

Pasy przeciwpożarowe w sąsiedztwie linii kolejowych można dostosowywać do nowych przepisów do 11 kwietnia 2017 r.

Magazynowanie i zbieranie odpadów to dwa różne procesy

Choć na pozór obie działalności wydają się zbliżone, rozróżnienie magazynowania i zbierania odpadów jest bardzo ważne. Zbieranie wymaga bowiem zezwolenia, a magazynowanie już nie.