178

Sprawozdanie odpadowe w BDO – jak wypełnić

Pytanie: Chciałam zacząć robić sprawozdanie odpadowe za 2019 rok w systemie BDO. I tam jeden z działów w zakładce Sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami  to Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Czy muszę tam coś wypełniać, czy tylko w dziale XI wymieniam jako jeden z kodów wytworzonych odpadów 16 02 14, i wpisuje masę i tyle? My zajmujemy się produkcją komponentów dla branży automotive, ale wytwarzamy też odpady w postaci zużytego sprzętu elektrycznego i przekazujemy je dalej. 

Rząd przygotował projekt rozporządzenia ws. obliczania współczynnika intensywności zużycia energii

Rozporządzenie stanowi akt wykonawczy do ustawy z 20 lutego 2015 r. – o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. z 2020 r. poz. 261) i reguluje sposób obliczania współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej na potrzeby kwalifikacji odbiorcy jako odbiorcy przemysłowego.

Pozwolenie na emisję gazów dla mobilnego odciągu

Czy firma, która wykorzystuje mobilny wentylator służący do odciągu związków z rozkładu polioksymetylenu (formaldehyd), powinna uzyskać pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza? Należy wspomnieć, że ww. wentylator używany jest sporadycznie, jedynie w przypadku zmian technologicznych/prób (kiedy wzrasta temperatura i tworzywo zaczyna się rozkładać), a w normalnym cyklu produkcyjnym nie istnieje potrzeba używania ww. wentylatora (nie ma emisji formaldehydu). Jeśli pozwolenie jest wymagane, to jak zaklasyfikować ten rodzaj emitora: punktowy? Jak określić jego lokalizację (ten sam wentylator używany jest przy różnych stanowiskach, w zależności od potrzeb)?

82

Zmiana pozwolenia zintegrowanego

Zmiana posiadanego pozwolenia może być równie ważnym przedsięwzięciem, jak uzyskanie nowego pozwolenia. Co prawda zadanie będzie ułatwione, gdyż można częściowo wykorzystać dotychczasowe analizy. Trzeba pamiętać jednak, że w zależności od skali i charakteru zmian, przedsiębiorcę czeka różny nakład pracy oraz procedura, która może trwać nawet 6 miesięcy.

Sprawdź, jak uzyskać decyzję

Spełnienie wszystkich ustawowych wymagań względem instalacji oraz wniosku, a także brak podstaw do odmowy wydania decyzji będzie skutkowało uzyskaniem pozwolenia zintegrowanego. W dokumencie organ ustali wymagania, jakie będzie musiała spełniać instalacja – tj. jakie wartości emisji dotrzymywać, w jaki sposób je monitorować (np. stwierdzi konieczność wykonywania z określoną częstotliwością pomiarów emisji zanieczyszczeń do powietrza czy badania jakości ścieków), a także jakie warunki będzie musiała dotrzymywać względem hałasu, gospodarki odpadami czy gospodarki wodno-ściekowej.

177

Sprawozdania i ewidencja jednorazówek

W sklepie AGD oferujemy klientom torby jednorazowe z tworzywa sztucznego. Jesteśmy wpisani w BDO w tym kierunku. Dotychczas składaliśmy tylko roczne sprawozdania i płaciliśmy opłatę recyklingową. O sprawozdaniu kwartalnym nic nie słyszeliśmy. Czy to prawda, że trzeba prowadzić ewidencję nabytych i sprzedanych reklamówek? Jeżeli trzeba prowadzić ewidencję i składać sprawozdania kwartalne/roczne, w jaki sposób należy to robić?

Ostatni dzwonek na pozyskanie dotacji na geotermię i energetykę wodną

1 lipca 2020 r. ruszyły nabory w programie „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”. W ramach tych naborów łączna pula środków wynosi ponad 10 milionów euro i można ją przeznaczyć na inwestycje wykorzystujące energię geotermalną i produkcję energii w istniejących małych elektrowniach wodnych.

176

Tarcza antykryzysowa 4.0 uchwalona!

24 czerwca 2020 r. weszła w życie ustawa z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19. Jak wpływa ona na przepisy środowiskowe?

Sprawdź, czy opłata emisyjna dotyczy Ciebie!

Przedsiębiorcy, którzy wprowadzają na rynek krajowy paliwa silnikowe, muszą uiszczać odpowiednią opłatę zwaną opłatą emisyjną. Czy są jakieś wyjątki w jej uiszczaniu? Jak ją wyliczyć? Szczegóły znajdziesz w tekście.

81

Zabezpieczenie finansowe

Zabezpieczenie finansowe wnosi się na dany rok kalendarzowy i jest przeznaczone na pokrycie opłaty produktowej. Zabezpieczenia nie wymaga wprowadzanie do obrotu sprzętu elektrycznego lub elektronicznego przeznaczonego dla innych odbiorców niż gospodarstwa domowe.

Wprowadzanie do obrotu sprzętu

Czym się różni wprowadzenie do obrotu od udostępnienia na rynku? Przeczytaj koniecznie.

175

Magazynowanie czy składowanie odpadów

Pytanie: Jesteśmy firmą prowadzącą działalność polegającą na robotach liniowych bez instalacji (działalność nie wymaga pozwolenia na wytwarzanie odpadów i ich transport). Ze względów technologicznych i organizacyjnych ziemię, gruz i zdemontowane rury (pochodzące z modernizacji sieci ciepłowniczych) często przewozimy na składowisko poza terenem budowy, na którym zostały wytworzone, a które znajduje się przy siedzibie firmy. Następnie po pewnym czasie przewozimy je do odbiorcy prowadzącego zbieranie odpadów. Proszę o odpowiedź, czy musimy posiadać zezwolenie na składowanie odpadów? Czy proces ten stanowi magazynowanie wstępne, czy tymczasowe?

Jak wprowadzić na rynek panele fotowoltaiczne

Pytanie:Czy jest jakaś procedura dla osoby fizycznej prowadzącej działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie chowu lub hodowli drobiu posiadającej nr BDO, dotycząca importu paneli fotowoltaicznych? Czy są z tego tytułu jakieś opłaty?

Czym się różni opłata recyklingowa od produktowej

Pytanie: Prowadzę mały sklep i oferuję klientom reklamówki. Reklamówki te są wprowadzone na stan sklepu, a sprzedaż tych reklamówek odbywa się z narzuceniem marży. Czy w tym wypadku muszę być wpisany do BDO? W waszym artykule w numerze 173 jest napisane, że jeżeli zaciągnięte na stan sklepu reklamówki są sprzedawane z marżą narzuconą przez sklep to nie są one traktowane jako opakowania tylko są to produkty, a co za tym idzie nie powinniśmy być wpisani do BDO. To co w takim przypadku z opłatą recyklingową? Wydaje mi się, że mieszam te dwie rzeczy BDO z opłatą recyklingową i wymogami z nią związanymi.

174

WIOŚ nałożył nam karę – czy możemy się odwołać

Pytanie:Wojewódzki inspektorat ochrony środowiska wymierzył wymierzył naszemu przedsiębiorstwu karę w wysokości tj. 5.000 zł. Karat ta została nałożona za prowadzenie działalności podlegającej obowiązkowi wpisu do Bazy danych o odpadach bez tego wpisu w okresie od 18września 2018 r. do 18czerwca 2019 r. (data, kiedy uzyskaliśmy wpis). Czy istnieje przepis, który pozwoliłby na odstąpienie od kary? Czy możliwe jest odwołanie od tej decyzji?

Tarcza antykryzysowa – jakie zmiany wprowadzi

Dnia 4 maja przekazano prezydentowi ustawę z 30 kwietnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Zasadniczym celem pakietu ustaw nazwanych tarczą antykryzysową jest zapobieganie negatywnym skutkom zmian gospodarczych wynikających z pandemii COVID-19. Ustawa wprowadza m.in. przesunięcie terminów sprawozdawczych z zakresu ochrony środowiska. Co jeszcze się zmieniło?

80

Sprawdź, jaką karę możesz otrzymać

Sankcje nakładane są na przedsiębiorców za niestosowanie przepisów dotyczących rejestracji, ewidencji i sprawozdawczości w BDO.

Samodzielna realizacja obowiązków

Podmioty mogą wykonywać ustawowe obowiązki samodzielnie, jeżeli poddają odzyskowi, w tym recyklingowi, wyłącznie odpady opakowaniowe wytworzone przez siebie (ustawowe poziomy odzysku/recyklingu zostały określone w załączniku nr 1 do ustawy o opakowaniach) lub w przypadku poddawania odzyskowi/recyklingowi odpadów opakowaniowych zebranych od innych posiadaczy odpadów (w wysokości 100% masy wprowadzonych na rynek opakowań).

Realizacja obowiązków za pośrednictwem organizacji odzysku

Jakie powinieneś mieć wymagania wobec organizacji odzysku? Jakie ma obowiązki? Szczegóły poniżej.

173

Uwaga! Kolejne zmiany w ustawie o odpadach

31 marca weszła w życie ustawa z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, która wprowadziła zmiany m.in. w ustawie o odpadach. Szczegóły znajdziesz w artykule.

Prowadzisz sklep lub hurtownię? Dowiedz się, czy musisz się wpisać do BDO

Czy do 31 grudnia 2019 r. jednostki handlu detalicznego też musiały się zarejestrować w BDO z uwagi na pakowanie towaru w torby jednorazowe? Mamy stację paliw, na której też stosujemy lekkie torby jednorazowe. Pakujmy klientom towar, który zakupili np. napoje, jedzenie itp. Rozumiem, że również podlegamy ww. obowiązkowi? Czy musimy nawiązać współpracę z organizacją odzysku opakowań, tak jak inne podmioty wprowadzające produkty w opakowaniach na rynek? Czy też musimy naliczać opłatę produktową w razie nieosiągnięcia poziomów odzysku i recyklingu? Jak wypełnić formularz BDO?

79

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Przykład: produkowane wiązki elektryczne nie są sprzętem elektrycznym i elektronicznym, dlatego ich wprowadzanie do obrotu nie podlega przepisom ustawy o ZSEE.Artykuł 4 pkt 13 ustawy o ZSEE definiuje sprzęt elektryczny i elektroniczny jako urządzenie, którego prawidłowe działanie jest uzależnione od dopływu prądu elektrycznego lub od obecności pól elektromagnetycznych, oraz urządzenie mogące służyć do wytwarzania, przesyłu lub pomiaru prądu elektrycznego lub pól elektromagnetycznych, które są zaprojektowane do użytku przy napięciu elektrycznym nieprzekraczającym 1000 V dla prądu przemiennego oraz 1500 V dla prądu stałego.

Substancje zubażające warstwę ozonową (SZWO)

Przykład: zakład posiada dwa urządzenia klimatyzacyjne, każde o zawartości powyżej 3 kg czynnika chłodniczego R410A będącego gazem zubażającym warstwę ozonową (tzw. SZWO).

172

Zbieranie odpadów poza miejscem wytworzenia – czy konieczne zezwolenie

Pytanie: Firma wykonuje u klienta usługi w zakresie np. napraw, wymiany zużytych elementów, serwisu, wytwarzając odpady, które następnie przywozi do siedziby firmy, na terenie której wytworzone u klienta odpady czasowo magazynuje. Może to być np. serwis komputerów (wymiana baterii, kart pamięci itp.), serwis drukarek (wymiana tonerów), serwis sprzedawanych filtrów powietrza przez ich producenta (w tym wymiana wkładu), serwis kanalizacji (w tym naprawy, wymiana uszkodzonych elementów sieci).Czy taki rodzaj działalności będzie traktowany jako zbieranie odpadów wytworzonych w innym miejscu niż miejsce wytworzenia i wymagać będzie zezwolenia?

Punk zbierania makulatury – o czym powinieneś wiedzieć

Prowadzę skup makulatury. Czy dla osób fizycznych i podmiotów zwolnionych z ewidencji, które przywożą odpady, mam wystawiać jakiś dokument? Czy osoby fizyczne mogą dostarczać opakowania z papieru i tektury pod kodem 15 01 01, a opakowania z tworzyw sztucznych pod 15 01 02? Czy te odpady oraz odpady gazetowe o kodzie 20 02 01 od osób fizycznych przekazujemy dalej na podstawie KEOK?

78

Zarządzanie substancjami niebezpiecznymi w Twojej firmie

Kwestie związane z klasyfikowaniem, oznakowaniem i pakowaniem zawiera rozporządzenie CLP. Natomiast rozporządzenie REACH wprowadza obowiązek informowania o zagrożeniach i ryzyku dotyczącym stosowania substancji chemicznych. Powyższe rozporządzenia mają na celu zapewnić bezpieczeństwo przy stosowaniu chemikaliów.

171

Jak prawidłowo oznakować środki chemiczne

Od 1 czerwca 2017 r. środki chemiczne wprowadzane do obrotu muszą być znakowane zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania (CLP). Rozporządzenie CLP to obecnie jedyny akt prawodawczy regulujący kwestie związane z klasyfikacją i oznakowaniem zarówno substancji, jak i mieszanin.

Zwolnienie z obowiązku rejestracji w BDO

Obowiązek rejestracji w BDO nie dla wszystkich wytwórców odpadów. Rozszerzono wykaz rodzajów odpadów i ich ilości, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji. Sprawdź, czy zwolnienie obejmuje także Ciebie.

Uwaga! Zmieniła się ustawa o odpadach

Dnia 31 stycznia 2020 r. weszła w życie zmiana ustawy o odpadach. Nowelizacja wprowadza wiele istotnych zmian. Sprawdź, czy dotyczą także Ciebie.

170

Uwaga! Nowy formularz opłatowy już dostępny

Przedsiębiorco, od 1 stycznia 2020 r. obowiązuje nowy wzór formularza dotyczącego informacji i danych o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat. Sprawdź, co się zmieniło.

Transport nieczystości ciekłych a KPO

Pytanie: Zajmujemy się odbiorem ścieków od innych firm i następnie przekazujemy je do oczyszczalni. Czy na ścieki potrzebne jest wystawienie karty przekazania odpadów? Czy my, jako transportujący, jesteśmy odpowiedzialni za je wystawienie?

169

Sprawozdanie o opakowaniach za 2019 r. w wersji elektronicznej

Przedsiębiorco pamiętaj, że sprawozdanie o produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi oraz dotyczące opłaty recyklingowej za rok 2019 należy złożyć do 15 marca 2020 r. wyłącznie w wersji elektronicznej, poprzez wypełnienie formularza w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

Przygotuj sprawozdanie opłatowe w KOBiZE

W 2020 r. podmiot korzystający ze środowiska wprowadzający gazy lub pyły do powietrza będzie zobowiązany do przekazania marszałkowi województwa wykazu sporządzonego na podstawie informacji zawartych w raporcie do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji. Do 31 marca 2020 r. należy złożyć wykaz za rok 2019.

168

Uwaga! Zmiany w zakresie NDS i NDN

17 stycznia 2020 roku planowane jest wejście w życie zmiany do rozporządzenia w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. Zmianie ulegną m.in. wartości NDS dla 18 substancji chemicznych, pojawi się również 10 nowych substancji chemicznych z wartościami NDS.