78

Zarządzanie substancjami niebezpiecznymi w Twojej firmie

Kwestie związane z klasyfikowaniem, oznakowaniem i pakowaniem zawiera rozporządzenie CLP. Natomiast rozporządzenie REACH wprowadza obowiązek informowania o zagrożeniach i ryzyku dotyczącym stosowania substancji chemicznych. Powyższe rozporządzenia mają na celu zapewnić bezpieczeństwo przy stosowaniu chemikaliów.

171

Jak prawidłowo oznakować środki chemiczne

Od 1 czerwca 2017 r. środki chemiczne wprowadzane do obrotu muszą być znakowane zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania (CLP). Rozporządzenie CLP to obecnie jedyny akt prawodawczy regulujący kwestie związane z klasyfikacją i oznakowaniem zarówno substancji, jak i mieszanin.

Zwolnienie z obowiązku rejestracji w BDO

Obowiązek rejestracji w BDO nie dla wszystkich wytwórców odpadów. Rozszerzono wykaz rodzajów odpadów i ich ilości, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji. Sprawdź, czy zwolnienie obejmuje także Ciebie.

Uwaga! Zmieniła się ustawa o odpadach

Dnia 31 stycznia 2020 r. weszła w życie zmiana ustawy o odpadach. Nowelizacja wprowadza wiele istotnych zmian. Sprawdź, czy dotyczą także Ciebie.

170

Uwaga! Nowy formularz opłatowy już dostępny

Przedsiębiorco, od 1 stycznia 2020 r. obowiązuje nowy wzór formularza dotyczącego informacji i danych o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat. Sprawdź, co się zmieniło.

Transport nieczystości ciekłych a KPO

Pytanie: Zajmujemy się odbiorem ścieków od innych firm i następnie przekazujemy je do oczyszczalni. Czy na ścieki potrzebne jest wystawienie karty przekazania odpadów? Czy my, jako transportujący, jesteśmy odpowiedzialni za je wystawienie?

169

Sprawozdanie o opakowaniach za 2019 r. w wersji elektronicznej

Przedsiębiorco pamiętaj, że sprawozdanie o produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi oraz dotyczące opłaty recyklingowej za rok 2019 należy złożyć do 15 marca 2020 r. wyłącznie w wersji elektronicznej, poprzez wypełnienie formularza w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

Przygotuj sprawozdanie opłatowe w KOBiZE

W 2020 r. podmiot korzystający ze środowiska wprowadzający gazy lub pyły do powietrza będzie zobowiązany do przekazania marszałkowi województwa wykazu sporządzonego na podstawie informacji zawartych w raporcie do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji. Do 31 marca 2020 r. należy złożyć wykaz za rok 2019.

168

Uwaga! Zmiany w zakresie NDS i NDN

17 stycznia 2020 roku planowane jest wejście w życie zmiany do rozporządzenia w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. Zmianie ulegną m.in. wartości NDS dla 18 substancji chemicznych, pojawi się również 10 nowych substancji chemicznych z wartościami NDS.