Zbiornik na gaz propan butan nie powinien wymagać zgłoszenia instalacji

Na terenie zakładu eksploatujemy zbiorniki na gaz propan-butan o pojemności 6,7 m3 każdy. Czy ich eksploatacja wymaga zgłoszenia instalacji z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko?

114

W styczniu 2016 r. mają się zmienić zasady rocznego raportowania w sprawie odpadów

Resort środowiska pracuje nad nową wersją rozporządzenia w tej sprawie. Firmy działające w branży gospodarki odpadami będą mogły w uproszczony sposób składać raporty ze swojej działalności. Co dokładnie się zmieni i od kiedy?

Te zmiany wprowadzi ustawa antysmogowa

Ustawa antysmogowa wprowadza nowe zasady nie tylko w odniesieniu do przeciwdziałania nadmiernemu zanieczyszczeniu powietrza, ale również w regulacjach dotyczących ochrony przed hałasem. Już dziś warto wiedzieć, z czym wiążą się te zmiany.

113

Zmiany prawne

Umowa ADR - nowe instrukcje pisemne już obowiązują

Zmiany ADR na lata 2015–2016 weszły w życie co prawda 1 stycznia 2015 r., jednak do końca czerwca można było stosować je zamiennie z przepisami dotychczasowej umowy ADR. Teraz nie ma już takiej możliwości. Podczas przewozu odpadów niebezpiecznych trzeba stosować przepisy umowy ADR na lata 2015–2016.

112

Zmiany prawne

Wytwórca odpadów może je transportować bez zezwolenia

Pytanie: W naszej firmie powstają ścieki przemysłowe pochodzące z procesu mycia elementów metalowych przed malowaniem. Ścieki te transportowane są do firmy zewnętrznej w celu utylizacji. Transport odbywa się w paleto-pojemnikach, które zapewnia odbiorca. Czy potrzebne jest nam zezwolenie na transport? Na jakiej podstawie można stwierdzić, że ścieki te nie są towarem niebezpiecznym i nie podlegają przepisom o transporcie towarów niebezpiecznych?

Odpady z placówek medycznych – jakie kody stosować

Pytanie: Czy wszystkie odpady powstające w szpitalu to odpady niebezpieczne?

111

Spółdzielnia zleca prace porządkowe – kto odpowie za odpady

Spółdzielnia planuje zlecić przycięcie drzew i krzewów na terenie osiedla. Kto odpowiada za odpady powstałe w wyniku tej pracy? Jak je sklasyfikować i zagospodarować?

Nowe fundusze na gospodarkę odpadami

Od września Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie ciągłym (bez wyznaczonego terminu konkursu dotacyjnego) w ramach nowej edycji Programu Priorytetowego „Ochrona powierzchni ziemi”. Do rozdysponowania jest kwota ponad 200 milionów zł.

110

Zagospodarowanie olejów odpadowych krok po kroku

W działalności większości firm wykorzystywane są urządzenia i maszyny. A to oznacza, że powstają w nich odpady w postaci zużytych olejów. Takie odpady zawierają szkodliwe dla zdrowia i środowiska związki chemiczne. Przy ich zagospodarowaniu musimy spełniać surowe wymogi.

Właściciel nieruchomości może uchylić się od nakazu usunięcia z niej odpadów

Władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem odpadów znajdujących się na nieruchomości. Tak podaje art. 3 ust. 1 pkt 19 ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Jest jednak możliwe obalenie takiego domniemania prawnego. Może ono nastąpić poprzez wskazanie, że odpadem włada lub władał faktycznie inny podmiot.

109

Zwiększoną ilość wytwarzanych odpadów musimy uwzględnić w pozwoleniu

Planujemy powiększenie produkcji, przez co zwiększy się ilość wytwarzanych przez nas odpadów. Czy musimy ubiegać się o nowe pozwolenie, czy wystarczy rozszerzyć stare ? Jeżeli trzeba starać się o nowe pozwolenie, to czy odpady opakowaniowe (15 01 01, 15 01 02, 15 01 03), powstające po zakupionych materiałach, opakowania po farbach (15 01 10*) używanych do produkcji albo toner z drukarek biurowych, świetlówki czy zużyte opony też trzeba uwzględnić w takim pozwoleniu? Mamy także problem z pogrupowaniem odpadów na pochodzące z instalacji i poza instalacją, ponieważ ustawa nie określa, jak trzeba pogrupować te odpady.

Te zmiany wprowadziła ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wywołała prawdziwą rewolucję w kwestii odbierania i gospodarowania odpadami komunalnymi. Znowelizowane przepisy obowiązują od 1 lutego 2015 r.

108

Zaległe sprawozdanie? Lepiej późno niż wcale

Nie złożyliśmy w terminie sprawozdania o korzystaniu ze środowiska. Kwota wyliczonej opłaty nie przekracza 800 zł, więc nie trzeba jej uiszczać, a zestawienie ma jedynie charakter informacyjny. Czy takie sprawozdanie należy złożyć, mimo opóźnienia? Czy grozi nam kara za niedotrzymanie terminu?

Unia Europejska chce ograniczyć użycie reklamówek

Jednorazowe torby plastikowe są popularne wśród sprzedawców i konsumentów. Niestety rozkładają się nawet kilkaset lat, przez co stanowią zagrożenie dla środowiska naturalnego.

Odpady medyczne będzie można przechowywać w miejscu ich powstania tylko do 24 godzin

Przygotowany projekt rozporządzenia zakłada zmiany w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi. Planowane jest m.in. skrócenie czasu przechowywania odpadów w miejscu ich powstawania.

107

Za magazynowanie odpadów bez wymaganej decyzji zapłacimy opłatę podwyższoną

Pół roku temu wojewódzki inspektor ochrony środowiska przeprowadził kontrolę, która dotyczyła działalności naszej firmy w 2014 roku. Od 1 października 2014 roku nie posiadaliśmy zezwolenia na zbieranie odpadów. W trakcie kontroli wskazaliśmy rodzaje odpadów wraz z podaniem ich ilości, które były magazynowane na terenie od 1 października do 31 grudnia 2014 r. Teraz otrzymaliśmy wezwanie z urzędu marszałkowskiego do złożenia wykazu zawierającego informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat, dotyczącego magazynowania odpadów bez wymaganej decyzji. W jaki sposób naliczyć te opłaty? Gdzie znaleźć potrzebne dane?

Określono wzór raportu, jaki organizacje samorządu gospodarczego mają składać marszałkom województw

Od marca obowiązuje nowe rozporządzenie w sprawie wzoru raportu dotyczącego funkcjonowania porozumienia zawartego przez organizację samorządu gospodarczego reprezentującą grupę przedsiębiorców z marszałkiem województwa.

106

Zużyte urządzenia przeciwpożarowe to szczególne odpady

Czujki dymu zawierające pierwiastki promieniotwórcze to zamknięte źródło promieniowania. Ze zużytymi urządzeniami tego typu postępuje się inaczej niż ze zwykłymi odpadami.

Wkład do nowej umowy klimatycznej został zatwierdzony przez Radę UE ds. Środowiska

Unijni ministrowie zatwierdzili wkład Unii Europejskiej do nowej umowy klimatycznej. Zakłada on ograniczenie emisji dwutlenku węgla o 40% względem 1990 r. oraz wzrost udziału produkcji energii z OZE do 27 %.

105

Zmiana ustawy o odpadach weszła w życie

Przedłużenie terminów obowiązywania decyzji, modyfikacje dotyczące planów gospodarki odpadami, nowa definicja ponadregionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych to tylko niektóre z wdrożonych nową ustawa zmian.

Termin ważności decyzji z zakresu gospodarowania odpadami został przesunięty o rok

Ważność decyzji z zakresu gospodarowania odpadami została wydłużona o rok. W myśl znowelizowanej ustawy o odpadach, obowiązują one przez okres, na jaki zostały wydane, nie dłużej jednak niż do 22 stycznia 2016 r.

Sprzedawcy i pośrednicy w obrocie odpadami muszą prowadzić ewidencję odpadów niebezpiecznych na odrębnych kartach

Rozporządzeniem w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów wprowadzony został zupełnie nowy wzór - karty ewidencji odpadów niebezpiecznych. Ewidencję na nim muszą prowadzić sprzedawcy i pośrednicy w obrocie odpadami. Przepisy obowiązują od 1 stycznia 2015 r.

104

Trzeba mieć zezwolenie na zagospodarowanie odpadów o kodzie 02 05 02 w procesie odzysku R10

Czy rolnik do którego wywożony jest osad ściekowy o kodzie 02 05 02 , następnie wykorzystywany w procesie odzysku R10, musi posiadać odpowiednie zezwolenie na takie postępowanie z odpadami?

Pozostałość technologiczna może być odpadem lub produktem ubocznym

Do procesu technologicznego używany jest koks. Podczas rozładunku, magazynowania oraz przy załadunku do pieca powstaje drobna frakcja, której nie można użyć do procesu technologicznego. Jednak po zbrykietowaniu drobnej frakcji „nowy koks” może zostać zużyty jako pełnowartościowy opał. Czy wytwórca drobnej frakcji musi posiadać decyzję na wytwarzanie odpadów? Czy wytwórca „brykietu koksowego” powinien mieć decyzję na odzysk?

Od 1 stycznia obowiązuje nowy wzór karty ewidencji odpadów

Od początku roku obowiązuje nowe rozporządzenie określające wzory dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów. Określono w nim sześć wzorów kart, m.in. karty ewidencji odpadów.

103

Rada gminy nie może samemu definiować, czym jest odpad

25 września 2014 r. weszło w życie nowe orzeczenie nadzorcze wojewody wielkopolskiego dotyczące sposobu i zakresu odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Warto się z nim zapoznać, ponieważ wojewoda stanął w obronie przedsiębiorców.

Przedsiębiorstwo lub jednostka specjalistyczna świadcząca usługi opróżniana szamba i czyszczenia kanalizacji jest wytwórcą odpadów

Czy firma musi prowadzić kartę ewidencji i wystawiać karty przekazania odpadów przy zleceniu wywozu odpadów płynnych (szamba)? Gdy zlecamy przedsiębiorstwu usługowemu czyszczenie układu ściekowego na terenie zakładu, przy którym wyciągany jest szlam - do kogo należy ten odpad? Czy też powinniśmy go ewidencjonować?

Od 1 marca 589 gatunków zwierząt będzie podlegać ścisłej ochronie

W październiku 2014 r. weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt. Konieczna była aktualizacja listy gatunków objętych ochroną oraz dostosowanie zakazów do potrzeb ich ochrony.