167

Zwrot odpadów z powodu reklamacji – jak wygląda procedura

Pytanie: Czy w przypadku odpadów z zielonej listy zwracanych do dostawcy (będącego zbierającym odpady) z powodu reklamacji wystarczy dołączyć ten sam załącznik nr VII do rozporządzenia 1013/2006, który został przekazany odbiorcy z informacją „reklamacja”, czy też należy wystawić nowy załącznik nr VII dla zwrotu odpadów? Gdyby konieczne było wystawienie nowego załącznika VII, jak wówczas uzupełnić poz. 7 załącznika (instalacja odzysku) skoro odpad wraca do zbierającego odpady. Może właściwe będzie pozostawienie pustego pola w poz. 7?

166

Uwaga! Nowe ramy etykietowania energetycznego

Oznaczenia od A+ do A+++ zostały wycofane, ponieważ mogły być mylące dla konsumentów, a zamiast nich planowane jest wprowadzenie uproszczonej skali od A do G. Nowe oznaczenia będą wdrażane stopniowo, prawdopodobnie w ciągu kilku lat. W najbliższym czasie na rynku nie będzie jeszcze produktów spełniających wymogów nowej klasy A.

Przygotuj się na kontrole oczyszczalni ścieków

Instalacje oczyszczalni mają być sprawdzone pod względem funkcjonowania systemów zabezpieczających, a także pod kątem pozwoleń wodnoprawnych. W przyszłym roku kontrolą mają zostać objęte wszystkie oczyszczalnie na terenie kraju. Sprawdź, czy kontrola dotyczy Ciebie!

Przepisy o marnowaniu żywności − czy dotyczą Ciebie

Marnotrawienie żywności jest problemem zarówno środowiskowym, ekonomicznym, jak i etycznym. Do tej pory w Polsce brakowało narzędzi, aby móc przeciwdziałać temu problemowi. Dnia 3 września 2019 r. ogłoszono tekst ustawy z 19 lipca 2019 r. o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności. Wprowadzane przepisy mają na celu m.in. ograniczać straty produktów żywnościowych nie tylko na etapie ich produkcji, ale przede wszystkim dystrybucji, oraz usprawnić proces ich przekazywania np. organizacjom pozarządowym. Jeżeli prowadzisz jednostkę handlową, w której oferuje się towary przeznaczone do spożycia, te przepisy mogą dotyczyć także Ciebie. Sprawdź, jakie regulacje wprowadza ustawa.

165

Więcej energii ze źródeł odnawialnych – nowelizacja ustawy o OZE

Nowe przepisy są skierowane do wytwórców energii z OZE oraz całej branży działającej na rzecz rozwoju instalacji OZE – producentów urządzeń, projektantów i instalatorów oraz podmiotów finansujących przedmiotowe inwestycje. Szczegóły w tekście.

Uwaga! Zmiany w ustawie o odpadach

13 sierpnia weszła w życie ustawa z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1403). Ustawa przewiduje zwolnienia z wpisu z BDO dla określonej grupy podmiotów. O kogo chodzi? Co jeszcze wprowadza?

164

Wpis do rejestru BDO dla wytwórcy i transportującego odpady

Pytanie: Nasza firma ma pozwolenie na wytwarzanie odpadów, zgodnie z którym działa. Wytworzone odpady, np. osad z zakładowych oczyszczalni ścieków o kodzie odpadu 02 05 02, sami transportujemy do utylizacji. Czy wywożąc ten osad, musimy mieć wpis do BDO? Jeśli tak, to konkretnie w którym dziale? Czy powinniśmy mieć również zezwolenie na transport odpadów albo wpis do BDO w tym zakresie? Jak to wszystko uregulować?

Oznakowanie opakowań eksportowanych poza UE

Czy opakowania z produktem przeznaczone na rynek spoza UE muszą posiadać jakieś szczególne oznakowania ekologiczne? Szczegóły poniżej.

Magazynowanie odpadów przeznaczonych do różnych celów

Czy odpady przeznaczone do zbierania i odpady przeznaczone do przetwarzania mogą być magazynowane razem?

163

Przygotuj się na 7 zmian w Bazie danych o odpadach

Modyfikacje w projekcie ustawy o odpadach (dalej: uo) w zakresie zmian w BDO zaistniały od sierpnia 2018 roku i wynikają z konieczności doprecyzowania przepisów. Nad rozbudową BDO w zakresie utworzenia modułu ewidencyjnego i sprawozdawczego toczą się obecnie intensywne prace. O części zmian, które mają zostać wprowadzone, pisaliśmy już we wcześniejszych numerach, dlatego w artykule skupiono się na kwestiach dotychczas nieporuszanych.

Operat ppoż. do posiadanego pozwolenia – czy konieczny

Pytanie: Jesteśmy spółką posiadającą pozwolenie tylko na wytwarzanie odpadów, czy w związku z nowelizacją ustawy o odpadach jesteśmy obowiązani również wykonać operat przeciwpożarowy? Wytwarzamy odpad papieru - w postaci tektury, który ew. mógłby ulec zapaleniu, ale nie mamy substancji klasyfikowanych jako łatwopalne, np. chemiczne itp. Są to ilości niewielkie (papieru) w ilości 5 m3 na tydzień, odbierane 1 x na tydzień, zbierane w metalowym pojemniku. Czy w związku z tym musimy wykonywać taki operat? Czy jest on wymagany tylko w przypadku, gdybyśmy mieli jeszcze pozwolenie na ich magazynowanie?

162

Uwaga! Szykują się zmiany w opłacie recyklingowej

Do Sejmu trafił właśnie projekt ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, opracowany 29 kwietnia 2019 r. Zakłada on m.in. ważne zmiany dotyczące tzw. opłaty recyklingowej, której obowiązek pobierania od klientów nakłada na sprzedawców ustawa z 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Sprawdź, co się zmieni.

Twój towar został zniszczony – sprawdź, kto jest odpowiedzialny za odpad!

Załóżmy, że w transporcie został zniszczony towar. Kierowca zadzwonił do dystrybutora, ten wysłał firmę zbierającą odpady. Kto w momencie powstania odpadu jest jego posiadaczem? Firma transportująca nie chce zapłacić za usługę odbioru odpadów, mówiąc, że nie zamawiała takiej usługi (KPO podpisane przez kierowcę), dystrybutor też odmawia, twierdząc, że ładunek był źle zabezpieczony. Co w takiej sytuacji ma zrobić firma, która odebrała odpady?

161

Uwaga! Zmiany we wzorach zaświadczeń o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Na podstawie art. 234 ustawy z 6 marca 2018 r. − Przepisy wprowadzające ustawę − Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej niektóre dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie artykułów ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym zostają zmienione. O jakich aktach prawnych mowa?

Problematyczne odpady – kto powinien je odebrać

  Nasza firma XYZ ma podpisaną umowę z podmiotem ABC na dostawę asfaltu na zimno (masa bitumiczna). Niestety mamy problem ze zbyciem worków po tej masie. Nie są one klasyfikowane jako odpady komunalne z uwagi na dodatkowe koszty. Czy zgodnie z ustawą o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi na dostawcy ciąży obowiązek odbioru tych worków? Jeśli tak, to czy przy następnym zamówieniu możemy taki wymóg umieścić w SIWZ na dostawę, kierując się zapisami ww. ustawy?

160

Ustawa „antyodorowa” – co wprowadzi?

   Problem uciążliwości zapachowej instalacji hodowlanych dla zwierząt stale rośnie. Istniejące przepisy regulujące zasady sytuowania ferm i zakładów hodowli mają swoje ograniczenia lub są niewłaściwie stosowane. Dlatego Ministerstwo Środowiska opracowało kompleksowe rozwiązanie w postaci ustawy, która ma zapobiegać negatywnym skutkom sąsiedztwa rolniczego przemysłu hodowlanego. Zmiany w prawie dotkną przede wszystkim przedsiębiorców, którzy są posiadaczami dużych ferm i zakładów hodowli.

Rejestr w BDO firm budowlanych

  Pytanie: Firma prowadzi budowy na terenie całego kraju. Jak wygląda w takiej sytuacji wpis do rejestru BDO? Czy dla każdej budowy przed jej rozpoczęciem należy obowiązkowo złożyć we właściwym miejscowo urzędzie marszałkowskim wniosek aktualizacyjny? Czy po zakończeniu budowy ponownie należy złożyć ww. wniosek w celu usunięcia danej lokalizacji jako miejsca prowadzenia działalności? Co z trwającymi już budowami? Czy musimy je zarejestrować?

159

Uwaga! Nowe przepisy dotyczące wymagań dla kotłów

12 marca 2019 r. weszło w życie rozporządzenie ministra przedsiębiorczości i technologii z 21 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe. Według ww. rozporządzenia dozwolone jest wprowadzanie do obrotu i użytkowania tylko tych urządzeń, które spełniają wymogi emisyjne przewidziane dla klasy 5, ustalone normą PN-EN 303-5:2012 r.

Opłata rejestracyjna za pozwolenie IPPC – jak wyliczyć

Pozwolenie zintegrowane dotyczy emisji zanieczyszczeń i korzystania ze środowiska, i kompleksowo uwzględnia wszystkie aspekty eksploatacji instalacji w odniesieniu do jej oddziaływania na środowisko. Dzięki temu możesz działaw oparciu o jedną decyzję administracyjną, zamiast kompletować odrębne pozwolenia sektorowe. Uzyskanie tego typu pozwolenia wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty rejestracyjnej. Dowiedz się, jak prawidłowo ją wyliczyć!

158

ZMIANY PRAWNE

Wejście w życie:Rozporządzenie ministra przedsiębiorczości i technologii z 21 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe (Dz. U. 2019 poz. 363)

Wysokość zabezpieczenia roszczeń – jak wyliczyć?

Wysokość zabezpieczenia roszczeń oblicza się jako iloczyn największej masy odpadów, które mogłyby być magazynowane, z uwzględnieniem wymiarów obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów, oraz stawki zabezpieczenia roszczeń. Szczegóły poniżej.

Uwaga! Zmiany w system handlu uprawnieniami

System EU ETS polega na wprowadzeniu limitu łącznych emisji niektórych gazów cieplarnianych emitowanych przez instalacje objęte tym systemem. Od 2021 roku mają zacząć obowiązywać zmiany w tym systemie, ponieważ wejdziemy w następny okres rozliczeniowy – czwarty etap. Co się wówczas zmieni?

157

Wycinka drzew na terenie znajdującym się w użytkowaniu wieczystym

Dnia 1 stycznia 2019 r. weszła w życie Ustawa z 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Zgodnie z tą ustawą z początkiem roku prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe zostało przekształcone w prawo własności tych gruntów. Co to oznacza?

156

Sprawdź, jak wyliczyć opłatę produktową za opakowania!

Firma zajmuje się produkcją elementów metalowych, m.in. podpory rowerowe, stojaki na śmieci, odwijacze na taśmy metalowe i PET. Gotowe produkty pakuje w kartony, owija folią stretch i ustawia na paletach. Potem następuje wysyłka do klientów. Do tej pory przedsiębiorstwo nie realizowało żadnych obowiązków wynikających z ustawy o gospodarce odpadami opakowaniowymi. Nie posiadają również umowy z organizacją odzysku opakowań. Jak wyliczyć opłatę produktową i opłatę za publiczne kampanie edukacyjne?

Proces spawania – jak wyliczyć opłaty środowiskowe

Firma X zajmuje się spawaniem elementów metalowych. W tym celu używane są elektrody spawalnicze. W roku 2018 zakład zużył 1000 sztuk tych elektrod. Proszę o pomoc, jak wyliczyć opłaty.

155

Sprawdź, jak prawidłowo prowadzić ewidencję opakowań!

Jakie dokumenty są Ci niezbędne do prowadzenia ewidencji opakowań? Czy ilości muszą być powiązane z fakturą? W jaki sposób to technicznie rozwiązać? Kiedy trzeba ważyć te opakowania? Kto to powinien robić?

Przedsiębiorco! Do 28 lutego masz czas na wypełnienie raportu do KOBiZE

Zgodnie z Prawem ochrony środowiska od 1 stycznia 2019 r. dane wprowadzone do bazy będą decydowały o wysokości opłaty za korzystanie ze środowiska. Zobacz, czy podlegasz pod obowiązek sporządzenia raportu.

154

Wody opadowe z terenu magazynowania odpadów

Czy zakład, nie mając systemu kanalizacyjnego ani systemu oczyszczania wód może odprowadzać wody opadowe z terenu magazynowania odpadów powierzchniowo do ziemi? Czy musi być zastosowana w tym wypadku kanalizacja i system oczyszczający w celu odprowadzania wód opadowych z miejsc magazynowania odpadów? Jakie przepisy to regulują? Czy będzie niezbędne pozwolenie wodnoprawne, jakie? Czy w tym wypadku wody opadowe to ścieki przemysłowe?