WYDANIE ONLINE

Trwają prace nad rozporządzeniem określającym szczegółowe wymagania dla transportu odpadów, w tym dla środków transportu i sposobu transportowania oraz oznakowania środków transportu. Nowe obowiązki dotyczyć będą transportu wszystkich grup odpadów - niebezpiecznych, obojętnych oraz innych niż niebezpieczne i obojętne. Na dostosowanie się do wymogów nowego rozrządzenia będziemy mieć jedynie 30 dni od daty jego ogłoszenia.

czytaj więcej »

Każdy podmiot korzystający ze środowiska jest zobowiązany uiszczać za to opłaty. Maksymalna wysokość opłat jest ustalana na dany rok kalendarzowy.

czytaj więcej »

Obowiązująca od 5 września zmiana ustawy Prawo ochrony środowiska, pociągnęła za sobą konieczność zmiany rozporządzenia określającego rodzaje instalacji, które wymagają uzyskania pozwolenia zintegrowanego. Wprowadzono m.in. nowe instalacje wymagające jego uzyskania . Oznacza to konieczność dostosowania rozporządzenia określającego wysokość opłaty rejestracyjnej do nowych uregulowań prawnych.

czytaj więcej »

Będzie możliwe wykorzystanie części instalacji mechanicznej jako miejsce do doczyszczania selektywnie zebranych odpadów komunalnych z podgrupy 20 01 oraz odpadów opakowaniowych z podgrupy 15 01. Taki przepis ma wprowadzić będące obecnie w fazie projektu rozporządzenie ministra środowiska w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych.

czytaj więcej »

Jak zgodnie z prawem należy zagospodarować odpad w postaci zużytego tonera z biurowej drukarki?

czytaj więcej »

Zgodnie z nową ustawą o odpadach: • podmioty świadczące usługi w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń, sprzątania, konserwacji i napraw oraz • zakłady wytwarzające niewielkie ilości odpadów nie muszą ubiegać się o decyzje na wytwarzanie odpadów.

czytaj więcej »

Od niedawna obowiązuje rozporządzenie ministra środowiska w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji. Jego celem jest zmiana sposobu wyznaczania tych obszarów i granic, w taki sposób, aby inwestycje niezbędne do realizacji na ich terenie były technicznie i ekonomicznie uzasadnione.

czytaj więcej »

wiper-pixel