WYDANIE ONLINE

Minister środowiska ogłosił stawki kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu na rok 2015.

czytaj więcej »

W jaki sposób ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach należy odnieść do przedsiębiorstw, które wytwarzają odpady opakowaniowe (15 01 01, 15 01 02) i odsprzedają surowiec firmie np. recyklingowej? Czy mają do tego prawo czy też muszą oddać odpad firmie, która wygrała przetarg na daną gminę/rejon? Jest to przypadek gdy gmina obejmuje odbiorem odpadów również nieruchomości niezamieszkałe (m.in. właśnie firmy).

czytaj więcej »

Jeśli przedsiębiorca nie zapewni przewidzianego w ustawie poziomu odzysku i recyklingu odpadów powstałych z produktów zobowiązany jest do zapłaty opłaty produktowej. Co roku minister środowiska określa jej maksymalne stawki.

czytaj więcej »

Dnia 24 września w Siedzibie Głównej ONZ przedstawiciele kolejnych państw, w tym Polska, podpisali Konwencję z Minamaty w sprawie rtęci. Jej celem jest kompleksowa ochrona środowiska oraz zdrowia ludzkiego przed przedostawaniem się rtęci do atmosfery, wód i ziemi.

czytaj więcej »

Wraz z wejściem 5 września 2014 r. w życie zmiany ustawy Prawo ochrony środowiska, wprowadzono również zmiany w rodzajach instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości, dla których wymagane jest uzyskanie pozwolenia zintegrowanego. Zmiana związana jest z transpozycją dyrektywy IED.

czytaj więcej »

Decyzja wójta zezwalająca na usunięcie drzew to za mało, by wydatki poniesione przez spółkę na wycinkę drzew jednorazowo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Należy ustalić, czy wycinka drzew była konieczna z tytułu planowanej przez spółkę inwestycji czy też nastąpiła z innego powodu, np. zagrożenia dla ruchu drogowego i ludzi. Tak stwierdził NSA w wyroku z 6 maja 2014 r. (sygn. akt II FSK 1240/12).

czytaj więcej »

Obowiązująca ustawa o odpadach zabrania stosowania komunalnych osadów ściekowych m.in. na pastwiskach i łąkach. Przepisy w tej kwestii są więc niekonsekwentne, biorąc pod uwagę zapisy rozporządzenia w sprawie procesu odzysku R10. Aby uporządkować tę kwestię przygotowano nowy projekt rozporządzenia.

czytaj więcej »

Kontrole wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska mogą odbywać się po uprzednim poinformowaniu przedsiębiorców o ich terminie lub mieć charakter interwencyjny. O posiadanie pełnej dokumentacji związanej z realizowaniem gospodarki odpadowej w przedsiębiorstwie należy zatem dbać na bieżąco, nie tylko po otrzymaniu zawiadomienia o planowanej kontroli.

czytaj więcej »

Przygotowany przez Ministerstwo Środowiska projekt nowej ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym będzie miał za zadanie m.in. rozwiązać problem z elektroodpadami. Obecnie zazwyczaj trafiają one na składowiska złomu gdzie są demontowane bez zachowania norm i standardów ochrony środowiska.

czytaj więcej »

Odpady promieniotwórcze są szczególną grupą odpadów wytwarzaną jedynie w specyficznych gałęziach działalności gospodarczej. Postępowanie z nimi nie jest regulowane ustawą o odpadach.

czytaj więcej »

Aby przeprowadzić rekultywację składowiska odpadów trzeba to działanie uzgodnić z odpowiednimi organami. Zarządzający składowiskiem musi uzyskać stosowne decyzje administracyjne oraz właściwie zaplanować cały proces.

czytaj więcej »

wiper-pixel