WYDANIE ONLINE

Wielu przedsiębiorców wprowadza na rynek niewielką ilość baterii i akumulatorów. W związku z tym wykonywanie wszystkich nałożonych obecną ustawą o bateriach i akumulatorach obowiązków jest dla nich dużym obciążeniem, nieproporcjonalnym w stosunku do efektu środowiskowego. Zdecydowano się zwolnić ich z realizacji części tych wymogów.

czytaj więcej »

Jak pozbyć się zgodnie z prawem  strzykawki, która nie została zużyta? Jak należy ją zaklasyfikować? Czy jest to odpad niebezpieczny?

czytaj więcej »

Dnia 12 lipca 2014 r. weszła w życie nowelizacja ustawy- Prawo wodne. Nie jest to jednak zapowiadana od dawna duża zmiana w przepisach Prawa wodnego. Tym razem to kolejna z nowelizacji ustaw, która dostosowuje przepisy polskie do wymogów dyrektyw unijnych.

czytaj więcej »

Odpady mogą być magazynowane, tylko jeżeli taka potrzeba wynika z procesów technologicznych lub organizacyjnych. Okresy magazynowania odpadów są liczone łącznie dla wszystkich kolejnych podmiotów, które nimi gospodarują. Na ogół wynoszą 3 lata, jednak od tej zasady jest jeden wyjątek.

czytaj więcej »

Projekt rozporządzenia w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowisku został przygotowany Ministerstwo Gospodarki. Nowe przepisy mają na celu przeciwdziałanie zanieczyszczeniu środowiska substancjami pochodzącymi ze składowania odpadów, w tym w szczególności ich emisjom do gleby, wody i powietrza. Zmiany transponują do krajowego systemu prawnego postanowienia Unii Europejskiej.

czytaj więcej »

Choć zgodnie z obowiązującą ustawą o odpadach w ewidencji odpadów nie można już korzystać z procesów odzysku R14 i R15, nie oznacza to, że nie wolno poddawać odpadów procesom odzysku wcześniej tak klasyfikowanym.

czytaj więcej »

Dobrze skonstruowana umowa na budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK) gwarantuje każdej ze stron właściwą realizację zobowiązań. Zamawiający powinien umowę w sprawie budowy PSZOK ukształtować tak, aby zabezpieczała jego wszystkie istotne interesy. To szczególnie ważne, ponieważ PSZOK ma być jednym z kluczowych elementów infrastruktury gospodarki odpadami w gminie.

czytaj więcej »

Egzekucja opłat z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi od początku wejścia w życie nowych zasad dotyczących takich odpadów wzbudzała wątpliwości. Gminy mają bowiem poważne problemy z prowadzeniem egzekucji opłat. Dlatego też zaplanowane są zmiany. W związku z tym przygotowano projekt ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, który odnosi się także do zagadnień egzekucji.

czytaj więcej »

Wystąpienie poważnej awarii przemysłowej obliguje prowadzącego zakład do natychmiastowego zawiadomienia właściwego organu Państwowej Straży Pożarnej (PSP) oraz wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.

czytaj więcej »

Prawidłowość prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie sprzedaży niektórych produktów trzeba weryfikować z kryteriami ochrony środowiska. Do takich „wrażliwych” produktów należą środki ochrony roślin.

czytaj więcej »

wiper-pixel