WYDANIE ONLINE

Sejm przyjął nowelizację ustawy dotyczącą emisji przemysłowych (projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw). Nowe przepisy mają ograniczyć emisję zanieczyszczeń z zakładów przemysłowych.

czytaj więcej »

Czy można spalać odpady w postaci papieru i tektury w instalacji energetycznego spalania -ciepłownia-miał węgla kamiennego (jako dodatek do spalanego paliwa w ilości nieprzekraczającej 1% spalanego paliwa podstawowego)? Czy spalanie tych odpadów można zakwalifikować jako proces D10?

czytaj więcej »

Ustawa reguluje poszukiwanie i wydobycie gazu łupkowego w Polsce. Nowelizacja przewiduje m.in. uproszczenie procedury przyznawania koncesji dla firm poszukiwawczo-wydobywczych.

czytaj więcej »

Naruszenie w zakresie ochrony środowiska skutkuje m.in. odpowiedzialnością karną. Znacznych rozmiarów zniszczenia roślinności lub zwierząt podlegają karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

czytaj więcej »

Przedsiębiorca odbierający pojazd zobowiązany jest sprawdzić tożsamość przekazującego oraz dokumentację oddawanego samochodu.

czytaj więcej »

Przedsiębiorca prowadzący punkt zbierania pojazdów jest obowiązany zapewnić bezpieczne dla środowiska i zdrowia ludzi zbieranie pojazdów wycofanych z eksploatacji.

czytaj więcej »

Pozwolenie zintegrowane to szczególny rodzaj pozwolenia na wprowadzanie do środowiska substancji lub energii. Instalacje, których funkcjonowanie może powodować znaczne zanieczyszczenie środowiska, wymagają posiadania takiego pozwolenia. Zaliczają się do nich również niektóre instalacje w gospodarce odpadami.

czytaj więcej »

Wykaz takich instalacji wraz z przyznaną im liczbą uprawnień do emisji został określony w załączniku w do rozporządzenie Rady Ministrów.

czytaj więcej »

Dobrym rozwiązaniem zastępczym umarzania długów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami jest założenie spółdzielni socjalnej. Warto dowiedzieć się nieco więcej na temat specyfiki jej działania i warunków zakładania.

czytaj więcej »

Trybunał Konstytucyjny oceni legalność wysokości kar za bezprawną wycinkę drzew. Przygotowane są także projekty zmiany regulacji zgodnie z którymi nastąpi obniżenie o połowę kar za nielegalną wycinkę drzew.

czytaj więcej »

Niebawem ma wejść w życie kompleksowa regulacja w zakresie postępowania z fluorowanymi gazami cieplarnianymi i substancjami zubożającymi warstwę ozonową. Aktualnie projekt został skierowany przez Ministerstwo Środowiska pod obrady Rady Ministrów.

czytaj więcej »

Trwają prace Ministerstwa Środowiska nad nowym rozporządzeniem w sprawie gwarancji finansowej dla obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych. Projekt został skierowany do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych.

czytaj więcej »

wiper-pixel