WYDANIE ONLINE

Polityka opłat za wodę ma zachęcać użytkowników do wykorzystywania zasobów wodnych możliwie efektywnie, tak żeby jak najbardziej chronić środowisko.

czytaj więcej »

Ścieki przemysłowe mogą być wprowadzane bezpośrednio do urządzeń kanalizacyjnych lub w przypadku braku kanalizacji, do szczelnego zbiornika bezodpływowego. Ścieki ze zbiornika odbierane są przez podmiot świadczący usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych, a następnie dowożone do stacji zlewnej. Czy dowożący ścieki przemysłowe do stacji zlewnej może wymieszać je ze ściekami bytowymi?

czytaj więcej »

Ponad 200 składowisk nie przygotowało do tej pory procedury zamknięcia i rekultywacji. Nowelizacja przepisów ma im to umożliwić.

czytaj więcej »

Pasy przeciwpożarowe w sąsiedztwie linii kolejowych można dostosowywać do nowych przepisów do 11 kwietnia 2017 r.

czytaj więcej »

Ustalenie maksymalnej wysokości opłaty dla mieszkańców, oddzielenie przetargu na odbiór od przetargu na zagospodarowanie śmieci – m.in. te propozycje znalazły się wśród rekomendacji przekazanych ministrowi środowiska przez zespół ds. analizy wdrażania ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

czytaj więcej »

Odmowa wydania zezwolenia może nastąpić z przyczyn faktycznych, planistycznych i prawnych. Jeśli więc wniosek o wydanie zezwolenia odpowiada warunkom formalnym, dołączono wszystkie wymagane załączniki i nie zachodzi żadna z wymienionych przyczyn, to zezwolenie musi być wydane.

czytaj więcej »

Choć na pozór obie działalności wydają się zbliżone, rozróżnienie magazynowania i zbierania odpadów jest bardzo ważne. Zbieranie wymaga bowiem zezwolenia, a magazynowanie już nie.

czytaj więcej »

Obowiązek opracowywania planów gospodarki odpadami na poziomie krajowym i wojewódzkim wprowadziła ustawa z 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Wojewódzki plan powinien być zgodny z planem krajowym.

czytaj więcej »

Gmina chce zdobyć środki z UE na dofinansowanie projektu. Spółka komunalna (która ma ok. 5 % udziałów pracowniczych i ok. 10 % udziału podmiotu prywatnego) byłaby w nim operatorem i realizatorem projektu. Jednocześnie spółka finansowałaby udział własny (poza dotacją). Czy jest możliwe wystąpienie o dofinansowanie projektu środowiskowego np. wodociągowo – kanalizacyjnego ze środków UE w sytuacji kiedy udziałowcem w spółce komunalnej jest podmiot prywatny?

czytaj więcej »

Ministerstwo Środowiska ogłosiło konkurs o unijne dofinansowanie dla zakładów zagospodarowania odpadów. Wnioski można składać od 18 czerwca do 18 lipca 2014 roku.

czytaj więcej »

W ramach prowadzonej egzekucji opłat za gospodarkę odpadami komunalnymi można wystąpić z żądaniem wyłączenia spod egzekucji określonej rzeczy lub prawa majątkowego.

czytaj więcej »

wiper-pixel