WYDANIE ONLINE

Organizacja samorządu gospodarczego reprezentująca grupę przedsiębiorców może zawrzeć porozumienie z marszałkiem województwa w zakresie utworzenia i utrzymania systemu zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów opakowaniowych powstałych z pewnych rodzajów opakowań.

czytaj więcej »

Skarb Państwa będzie odpowiadał za szkody wyrządzone przez dzikie zwierzęta, niezależnie od rodzaju majątku, na terenie którego miały miejsce tego typu zdarzenia. Dotychczas odszkodowania przysługiwały wyłącznie za szkody w gospodarstwach rolnych, leśnych i rybackich.

czytaj więcej »

Rada Nadzorcza Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) przyjęła warunki nowego Programu Priorytetowego PROSUMENT na lata 2014-2020. Będzie on wspierał finansowo, w formie dotacji i pożyczek, budowę małych instalacji produkujących na własne potrzeby energię ze źródeł odnawialnych.

czytaj więcej »

Generalnie wprowadzanie ścieków przemysłowych do kanalizacji nie wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Są jednak wyjątki. Takiego pozwolenia wymaga wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego.

czytaj więcej »

Strona w postępowaniu administracyjnym musi mieć dostęp do różnych źródeł wiedzy, tak aby skutecznie prowadzić dla siebie postępowanie. Jednym z nich jest metryka sprawy. Pozwala ona ustalić osoby rozpatrujące daną sprawę. Tym samym szybciej można podjąć kontakt z osobą najbardziej kompetentną w sprawie w urzędzie.

czytaj więcej »

Jeżeli mieszkańcy nie uiszczają opłat za śmieci wójt, burmistrz lub prezydent miasta mają prawo wszcząć procedurę mającą na celu ściągnięcie zaległych opłat na podstawie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Kłopot pojawia się jednak w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie mogą płacić z przyczyn ekonomicznych.

czytaj więcej »

Zgodnie z rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw implementującym do prawodawstwa polskiego przepisy dyrektywy IED pozwolenia zintegrowane będą wydawane na czas nieoznaczony.

czytaj więcej »

We wrześniu 2013 roku kupiliśmy akumulatory a przy zakupie zdaliśmy stare. Pracownik nie poinformował o tym zakupie osoby zajmującej się prowadzaniem ewidencji odpadów. Teraz po głębszej analizie danych zakup wyszedł na jaw. Czy przedsiębiorstwo w którym kupowaliśmy akumulatory ma obowiązek z datą wsteczną potwierdzić zwrot akumulatora (czyli potwierdzić w czerwcu 2014 r., że zakupiliśmy go we wrześniu 2013 r.)? Jak to wprowadzić do ewidencji jeżeli karta przekazania odpadu nie zostanie wystawiona z datą wrześniową?

czytaj więcej »

Organy administracji są zobowiązane, z pewnymi wyjątkami, do udostępniania informacji które znajdują się w ich posiadaniu lub które są dla nich przeznaczone. Są to np. dane o programach ochrony powietrza, jakości gleby i ziemi czy poborze wód.

czytaj więcej »

Projekt założeń do ustawy – Prawo wodne z 28 marca 2014 r. zapowiada prawdziwą rewolucję w zakresie gospodarki wodnej w Polsce. Szykują się m.in. zmiany w obszarze najbardziej interesującym dla przedsiębiorców czyli w zakresie kompetencji do wydawania pozwoleń wodnoprawnych.

czytaj więcej »

wiper-pixel