WYDANIE ONLINE

Przygotowywana jest zmiana w przepisach prawa wodnego, a właściwie wprowadzenie nowej ustawy – Prawo wodne. Zmiany mają zasięg kompleksowy – dotyczyć będą restrukturyzacji administracji rządowej, nadania odpowiednich kompetencji nowo powołanym organom, przypisania części zadań dotyczących gospodarki wodnej do obszaru jednostek samorządu terytorialnego.

czytaj więcej »

Czy w sytuacji nie wytwarzania i nie gospodarowania odpadami w latach 2009-2011 należy składać zbiorcze zestawienia do urzędu marszałkowskiego? Czy wystarczy napisać pismo w powyższej sprawie bez składania sprawozdań?

czytaj więcej »

Coraz więcej związków chemicznych figuruje na liście substancji podlegającej procedurze udzielania zezwoleń zgodnie z REACH. Warto sprawdzić, jakie to substancje i czy mamy w związku z tym nowe obowiązki.

czytaj więcej »

Wpływy z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów należne gminie nie są już obligatoryjnie dochodami budżetu związku międzygminnego gospodarującego odpadami. Zmiana obowiązuje od stycznia 2014 r.

czytaj więcej »

Odpady azbestu składuje się w opakowaniach, w specjalnie wykonanych zagłębieniach terenu, ze ścianami bocznymi zabezpieczonymi przed osypywaniem się.

czytaj więcej »

Wprowadzający produkty w opakowaniach zobowiązany jest do osiągnięcia docelowych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych do 31 grudnia 2014 r.

czytaj więcej »

Wprowadzający na terytorium kraju określone rodzaje produktów zobowiązani są do zapewnienia odzysku a w szczególności recyklingu odpadów takiego samego rodzaju jak odpady powstałe z wprowadzonych przez nich produktów. Wśród przedmiotowych produktów znajdują się oleje, opony pneumatyczne oraz preparaty smarowe.

czytaj więcej »

Jakie są sankcje za utrudnianie egzekucji opłat za gospodarkę odpadami komunalnymi?

czytaj więcej »

Czy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowią dla gminy czynności opodatkowane? Czy dla spółki, która wykonuje na rzecz gminy unieszkodliwianie odpadów usługa ta podlega opodatkowaniu VAT? Jak udokumentować usługę?

czytaj więcej »

Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zatwierdził listę programów priorytetowych, w ramach których będzie można w 2014 roku otrzymać dofinansowanie w formie dotacji bezzwrotnych i pożyczek na realizację projektów inwestycyjnych.

czytaj więcej »

wiper-pixel