WYDANIE ONLINE

Po raz pierwszy rozliczenie za korzystanie ze środowiska składamy za cały rok kalendarzowy i tylko do marszałka województwa.

czytaj więcej »

W opinii Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (RDOŚ), aby usprawnić przebieg procedury, powinno się wyjaśniać wszystkie okoliczności procedowanej sprawy na możliwie najwcześniejszym jej etapie. Takie podejście pozwoli unikać nieporozumień i eliminować niejasności dotyczące planowanego do realizacji przedsięwzięcia.

czytaj więcej »

Pytanie: Nasza gmina nie objęła zorganizowanym systemem odbioru odpadów komunalnych nieruchomości niezamieszkałych. Pismem przypomnieliśmy właścicielom tych nieruchomości o obowiązku posiadania umowy na odbiór takich odpadów. W odpowiedzi otrzymaliśmy wiele pisemnych informacji, że w wyniku prowadzonej przez nich działalności gospodarczej odpady komunalne nie powstają. Przedsiębiorcy pouczyli nas również, iż art. 6c ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach stanowi, że konieczność nawiązania umów na odbiór odpadów komunalnych zachodzi tylko w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady. Czy taka interpretacja jest właściwa?

czytaj więcej »

Sprawa poszukiwania, posiadania złóż i wydobywania gazu łupkowego budzi w Europie wielkie emocje. Przykład USA, które dzięki eksploatacji gazu łupkowego praktycznie uzyskały niezależność energetyczną, a przy okazji dzięki jego dużo niższej cenie (własne złoża) znacznie obniżyły koszty gazu i energii rozbudza nadzieje w krajach posiadających złoża tego typu.

czytaj więcej »

Proces powstawania ścieków wiąże się bezpośrednio z korzystaniem z wód na potrzeby ludności oraz gospodarki. Zasadniczo woda wykorzystana zawsze staje się ściekiem - ale nie tylko ściekiem jest woda wykorzystana.

czytaj więcej »

Ustawa o odpadach z 2013 roku doprecyzowuje sposób postępowania z odpadami medycznymi w zakresie ich unieszkodliwiania. Zapisy te mają się przyczynić do wyeliminowania stwarzanych przez takie odpady zagrożeń, zneutralizować ich zakaźne oddziaływanie na ludzi i środowisko.

czytaj więcej »

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udziela dofinansowania na inwestycje w zakresie demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz zagospodarowania odpadów powstałych w wyniku demontażu.

czytaj więcej »

Odpady zakaźne i odpady niebezpieczne przekazuje się do unieszkodliwiania. Nowa ustawa odpadowa doprecyzowuje zapisy dotyczące postępowania z przedmiotowymi odpadami.

czytaj więcej »

Praktyka RDOŚ wskazuje, że inwestorzy prywatni ubiegający się o uzyskanie decyzji środowiskowych są bardziej skrupulatni niż np. gminy.

czytaj więcej »

Pytanie: W jakim akcie prawnym znajdę aktualny wzór formularza sprawozdania odpadowego?

czytaj więcej »

Do Ministerstwa Środowiska od początku wdrażania nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wpływały negatywne uwagi, sugestie i komentarze m.in. od gmin i przedsiębiorców. Dlatego powołano zespół ekspertów. Będzie on funkcjonował do 30 czerwca 2014 roku.

czytaj więcej »

wiper-pixel