WYDANIE ONLINE

Górne jednostkowe stawki opłat za korzystanie ze środowiska są z dniem 1 stycznia każdego roku podwyższane o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Zasady te stosuje się też do stawek kar za łamanie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu. Z tego powodu 1 stycznia 2014 r. wzrosną stawki kar.

czytaj więcej »

W 2014 roku zapłacimy więcej za usunięcie drzew i krzewów. Wzrosną też stawki kar za zniszczenie zieleni.

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2014 r. zaczną obowiązywać nowe zasady w handlu złomem. Sprzedawca złomu nie będzie już odpowiadał przed skarbówką za niewpłacony przez kontrahenta VAT.

czytaj więcej »

Gdy ilość odpadów niebezpiecznych przeznaczonych do odzysku przekracza określony limit, konieczne jest uzyskanie pozwolenia zintegrowanego.

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2014 roku zaczyna obowiązywać nowa ustawa z 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Wprowadza ona m.in. zmiany dotyczące organizacji odzysku.

czytaj więcej »

Zmieszane odpady komunalne odbierane od właścicieli nieruchomości, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania – zgodnie z brzmieniem art. 9e ust. 1 pkt 2 ustawy o czystości w gminach – firma odbierająca odpady obligatoryjnie kieruje do instalacji regionalnej (lub zastępczej).

czytaj więcej »

wiper-pixel