WYDANIE ONLINE

Podmioty korzystające ze środowiska mają obowiązek sporządzania i wprowadzania raportu do prowadzonej przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) krajowej bazy.

czytaj więcej »

Zbliża się termin składania sprawozdań i wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska w 2013 r. Przed nami po raz pierwszy rozliczenie w nowym trybie rocznym.

czytaj więcej »

Do 31 marca prowadzący instalację powinien przekazać do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska (WIOŚ) roczne sprawozdanie za poprzedni rok kalendarzowy zawierające dane o przekroczeniu obowiązujących wartości progowych dla uwolnień i transferów zanieczyszczeń oraz transferów odpadów.

czytaj więcej »

Nowa ustawa z 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi doprecyzowuje m.in. dość enigmatyczny i budzący często wątpliwości zapis z definicji opakowania w dotychczasowej ustawie.

czytaj więcej »

Wysokość kar pieniężnych ustalono w granicach od 5.000 zł do 500.000 zł i uzależniono je od rodzaju naruszeń przepisów ustawy. Najwyższe przewiduje się za uchybienia związane z głównym jej celem jakim jest zapewnienie poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych.

czytaj więcej »

Podmiot który odbiera odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do sporządzania kwartalnych sprawozdań. Obowiązek ten wynika z art. 9n ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Sprawozdanie przekazuje wójtowi (burmistrzowi lub prezydentowi miasta) w terminie do końca miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczy.

czytaj więcej »

Podmiot, który świadczy w gminie usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości wybierany jest w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego.

czytaj więcej »

wiper-pixel