WYDANIE ONLINE

We wrześniu weszła w życie ustawa z 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw. Przepisy nowelizacji zwanej tzw. „małym trójpakiem” wdrażają do polskiego ustawodawstwa wymogi unijnych dyrektyw energetycznych, w których przyjęciu występuje spore opóźnienie grożące nam dużymi karami finansowymi.

czytaj więcej »

Stawki opłat za korzystanie ze środowiska za rok poprzedni są podwyższane z początkiem każdego nowego roku kalendarzowego. W 2014 roku zapłacimy więcej o prawie 4%.

czytaj więcej »

Założenia do projektu ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (ZSEE) są już gotowe. Zostały przedłożone przez ministra środowiska Radzie Ministrów.

czytaj więcej »

Przedsiębiorcy zagraniczni wprowadzających sprzęt na terytorium RP zobowiązani zostaną w nowej ustawie o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym do ustanowienia w kraju autoryzowanego przedstawiciela. Będzie on odpowiadać za wypełnienie obowiązków nałożonych na wprowadzającego. Zmianie ulegną też poziomy zbierania, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu.

czytaj więcej »

Instytucje i firmy zainteresowane promowaniem nowoczesnych rozwiązań w dziedzinie gospodarki odpadami mogą ubiegać się o bezzwrotne dofinansowanie planowanych przedsięwzięć z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.

czytaj więcej »

Zużyta drewniana paleta może być doskonałym materiałem opałowym. Jednak bez stosownych uzgodnień i spełnienia warunków określonych dla współspalania lub spalania odpadów oraz dotrzymania standardów emisyjnych nie wolno wykorzystać jej w tym celu.

czytaj więcej »

Ustawa Prawo wodne nakłada określone wymogi na wprowadzających ścieki do wód lub do ziemi. Reguluje najwyższe dopuszczalne wartości zanieczyszczeń w odprowadzanych ściekach, a tym samym zmusza inwestorów do zakupu urządzeń podczyszczających.

czytaj więcej »

Preferencyjną stawkę podatku od nieruchomości można obecnie stosować do wszystkich pomieszczeń „związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych”. Dzięki temu z obniżonej stawki podatku mogą korzystać podmioty łączące działalność leczniczą z inną (np. centra spa i niektóre hotele). Takie zasady wynikają z art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. d) ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

czytaj więcej »

Podmiot posiadający odpady prowadzący ich ewidencję jest zobowiązany do sporządzenia i złożenia zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilościach odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku oraz unieszkodliwiania tych odpadów.

czytaj więcej »

wiper-pixel