WYDANIE ONLINE

Głównym aktem prawnym z zakresu ochrony środowiska mającym na celu ograniczenie oddziaływania przemysłu na środowisko jest dyrektywa 2008/1/WE w sprawie zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli (IPPC). Lecz okres jej obowiązywania upłynie 7 stycznia 2014 r. Zostanie zastąpiona nową - dyrektywą 2010/75/UE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie emisji przemysłowych (tzw. dyrektywą IED).

czytaj więcej »

Zmiany wynikające z przepisów dyrektywy 2010/75/UE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie emisji przemysłowych (IED) powinny być implementowane do prawodawstwa polskiego nowelizacją Prawa Ochrony Środowiska (POŚ). Mało to nastąpić do 7 stycznia 2013 r. – niestety następuje tu znaczące opóźnienie.

czytaj więcej »

Zasadą jest, że zmiany do umowy, wchodzące w życie w styczniu roku nieparzystego, obowiązują do końca następującego po nim roku parzystego (czyli przez dwa lata), a przejściowo mogą być stosowane przez pierwsze półrocze kolejnego roku nieparzystego. Daje to czas państwom – stronom umowy na wdrożenie do systemu prawnego nowych regulacji, a uczestnikom operacji transportowych – na dostosowanie się do nowych zasad.

czytaj więcej »

Pomiar hałasu, ustalenie jego przekroczenia i konsekwencje takiego ustalenia zawsze budziły wątpliwości prawne. W lipcu stanowisko w sprawie takiego rodzaju wpływu na środowisko zajął Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie.

czytaj więcej »

Trwają prace nad zmianą rozporządzenia ministra środowiska z 21 marca 2006 r. w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami. Główne modyfikacje to zastąpienie dotychczasowych procesów odzysku R14 i R15 procesami R3, R5, R11 i R12. Dodatkowo do listy odpadów, które mogą być wykorzystywane poza instalacjami i urządzeniami dodane zostały nowe rodzaje odpadów. Zmianie mają ulec również warunki w jakich można odpady wykorzystywać.

czytaj więcej »

Zgodnie z postanowieniami ustawy z 10 lipca 2008 r. o odpadach posiadacz odpadów wydobywczych przed rozpoczęciem działalności związanej z wytwarzaniem lub gospodarowaniem odpadami jest zobowiązany do przedłożenia właściwemu organowi (regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska, marszałkowi województwa bądź staroście) programu gospodarowania odpadami wydobywczymi. Program ten powinien zawierać m.in. wyszczególnienie rodzajów odpadów wydobywczych przewidzianych do składowania w obiekcie unieszkodliwiania, z uwzględnieniem ich charakterystyki.

czytaj więcej »

Pytanie: Jak ustalić właściwość miejscową w postępowaniu egzekucyjnym z tytułu opłat za gospodarkę odpadami komunalnymi?

czytaj więcej »

Ustawa z 14 grudnia 2012 r. o odpadach nakłada na ministra środowiska obowiązek przygotowania odpowiednich aktów wykonawczych. Jednym z nich będzie rozporządzenie w sprawie komunalnych osadów ściekowych, którego projekt z 9 maja 2013 r. znajduje się obecnie na etapie konsultacji społecznych.

czytaj więcej »

Pytanie: Kto nadzoruje prowadzoną przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta egzekucję opłat za gospodarkę odpadami komunalnymi?

czytaj więcej »

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udziela w ramach Programu Priorytetowego „Ochrona i zrównoważony rozwój lasów” dofinansowania w formie pożyczek na przedsięwzięcia, których głównym celem jest zachowanie trwałej wielofunkcyjności lasów oraz ich roli w kształtowaniu środowiska przyrodniczego. Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym, aż do wyczerpania wszystkich środków przeznaczonych na dany rok działania Programu.

czytaj więcej »

Pytanie: Jak prowadzić egzekucję opłat z tytułu opłat za gospodarkę odpadami komunalnymi w stosunku do osób korzystających z przywilejów i immunitetów dyplomatycznych?

czytaj więcej »

wiper-pixel