WYDANIE ONLINE

Pozwolenie zintegrowane należy uzyskać przed rozpoczęciem eksploatacji instalacji, składając do właściwego organu odpowiednio przygotowany wniosek, zawierający szczegółowe informacje o wpływie prowadzonych procesów na środowisko. Niniejszy poradnik zawiera m.in. opis postępowania prowadzącego do uzyskania decyzji, informacje i dokumenty niezbędne w tym celu, charakterystykę postępowania administracyjnego oraz obowiązki, które mogą zostać nałożone na prowadzącego instalację.Eksploatacja instalacji powodującej emisję zanieczyszczeń do środowiska w niektórych przypadkach może być prowadzona wyłącznie po uzyskaniu odpowiedniego pozwolenia lub zezwolenia. Takimi dokumentami będą np. pozwolenie na emisję gazów i pyłów do powietrza, decyzja zezwalająca na wytwarzanie i przetwarzanie odpadów czy odprowadzanie ścieków. Tego rodzaju pozwolenia nazywa się sektorowymi, ponieważ swym zakresem obejmują wyłącznie jeden rodzaj oddziaływania na środowisko.Pozwolenie zintegrowane, jak sama nazwa wskazuje, łączy w jedną całość wszystkie typy oddziaływań i zastępuje cząstkowe decyzje z zakresu ochrony środowiska.  W jaki sposób możesz je pozyskać? O tym przeczytasz w artykule.

czytaj więcej »

Pozwolenia zintegrowanego wymaga zwykle eksploatacja dużych instalacji, które powodują znaczne zanieczyszczenie środowiska. Kluczową rolę w procesie weryfikacji odgrywa rozporządzenie ministra środowiska z 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości, które przedstawia szczegółową listę działalności objętych tym obowiązkiem.

czytaj więcej »

Jeżeli weryfikacja zapisów rozporządzenia wykazała, że instalacja podlega pod obowiązek uzyskania pozwolenia zintegrowanego, należy podjąć kroki w celu stworzenia wniosku o wydanie decyzji i niezbędnych załączników. Szczegóły poniżej.

czytaj więcej »

Przygotowując wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego nie możesz zapomnieć o załącznikach.

czytaj więcej »

Bardzo ważną kwestią jest ustalenie organu właściwego do wydania pozwolenia zintegrowanego, ponieważ złożenie wniosku w nieodpowiedniej instytucji wydłuży czas oczekiwania na decyzję.

czytaj więcej »

Ubiegając się o wydanie pozwolenia zintegrowanego, podmiot musi uiścić zarówno opłatę skarbową za otrzymanie decyzji, jak i opłatę rejestrową. Wniesienie ww. opłat jest warunkiem rozpatrzenia wniosku, zatem do dokumentów składanych do organu konieczne jest dołączenie potwierdzeń uiszczenia opłat.

czytaj więcej »

Postępowanie administracyjne w celu uzyskania pozwolenia zintegrowanego trwa znacznie dłużej niż w przypadku pozwoleń sektorowych. Zgodnie z przepisami, podmiot powinien otrzymać decyzję w ciągu 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Zastosowanie ma tutaj jednak art. 35 § 5 Kodeksu postępowania administracyjnego, który mówi o tym, że postępowanie może ulec wydłużeniu np. z powodu oczekiwania na uzyskanie uzgodnień czy opinii, opóźnień z winy strony lub z przyczyn niezależnych od organu. Warto mieć zatem na uwadze długi czas toczącego się postępowania, planując działania związane z rozpoczęciem eksploatacji instalacji wymagającej pozwolenia zintegrowanego.

czytaj więcej »

Spełnienie wszystkich ustawowych wymagań względem instalacji oraz wniosku, a także brak podstaw do odmowy wydania decyzji będzie skutkowało uzyskaniem pozwolenia zintegrowanego. W dokumencie organ ustali wymagania, jakie będzie musiała spełniać instalacja – tj. jakie wartości emisji dotrzymywać, w jaki sposób je monitorować (np. stwierdzi konieczność wykonywania z określoną częstotliwością pomiarów emisji zanieczyszczeń do powietrza czy badania jakości ścieków), a także jakie warunki będzie musiała dotrzymywać względem hałasu, gospodarki odpadami czy gospodarki wodno-ściekowej.

czytaj więcej »

Jako posiadacz pozwolenia zintegrowanego musisz liczyć się z wieloma obowiązkami. Jakimi? Szczegóły poniżej.

czytaj więcej »

Zmiana posiadanego pozwolenia może być równie ważnym przedsięwzięciem, jak uzyskanie nowego pozwolenia. Co prawda zadanie będzie ułatwione, gdyż można częściowo wykorzystać dotychczasowe analizy. Trzeba pamiętać jednak, że w zależności od skali i charakteru zmian, przedsiębiorcę czeka różny nakład pracy oraz procedura, która może trwać nawet 6 miesięcy.

czytaj więcej »

wiper-pixel