WYDANIE ONLINE

Kwestie związane z klasyfikowaniem, oznakowaniem i pakowaniem zawiera rozporządzenie CLP. Natomiast rozporządzenie REACH wprowadza obowiązek informowania o zagrożeniach i ryzyku dotyczącym stosowania substancji chemicznych. Powyższe rozporządzenia mają na celu zapewnić bezpieczeństwo przy stosowaniu chemikaliów.

czytaj więcej »

Wyróżniamy dwa podmioty zajmujące się zarządzaniem chemikaliami: Biuro do spraw Substancji Chemicznych oraz Europejska Agencja Chemikaliów. Szczegóły poniżej.

czytaj więcej »

Producenci i importerzy substancji, których tonaż przekracza 1 Mg rocznie, zobowiązani są do rejestracji substancji w Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA). Rejestracja odnosi się do substancji w ich postaci własnej, będących składnikiem mieszanin oraz substancji zawartych w niektórych rodzajach wyrobów.

czytaj więcej »

W dokumentacji rejestracyjnej należy zawrzeć informacje o danej substancji oraz wykazać, w jaki sposób kontroluje się zdefiniowane rodzaje ryzyka.

czytaj więcej »

Substancje stanowiące bardzo duże zagrożenie podlegają procedurze uzyskania zezwolenia. Rozporządzenie REACH obliguje producentów i importerów do informowania swoich klientów o obecności jakichkolwiek substancji wzbudzających szczególnie duże obawy (SVHC − Substances of Very High Concern).

czytaj więcej »

Na etykietach muszą znajdować się piktogramy, które informują o zagrożeniach związanych z zastosowaniem danej substancji. Piktogramom towarzyszą hasła ostrzegawcze, zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia i środki ostrożności oraz informacje dotyczące produktu i dostawcy.

czytaj więcej »

Jakie organy mogą Cię skontrolować w zakresie kart charakterystyki? Czy za nieprawidłowości grożą kary? Na te i inne pytania znajdziesz odpowiedź poniżej!

czytaj więcej »

wiper-pixel