WYDANIE ONLINE

Stawki na rok 2020 zawiera obwieszczenie ministra środowiska z 30 sierpnia 2019 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2020 (M.P. z 2019 r. poz. 866).

czytaj więcej »

17 stycznia 2020 roku planowane jest wejście w życie zmiany do rozporządzenia w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. Zmianie ulegną m.in. wartości NDS dla 18 substancji chemicznych, pojawi się również 10 nowych substancji chemicznych z wartościami NDS.

czytaj więcej »

Z początkiem 2020 r. będą obowiązywały nowe wysokości stawek opłat za udzielenie zgód wodnoprawnych, opłaty legalizacyjnej, podwyższonej oraz za naruszenie programu azotanowego. Szczegóły poniżej!

czytaj więcej »

Jakie obowiązki spoczywają na prowadzącym Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w związku  z funkcjonowaniem rejestru wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami? Kto powinien złożyć wniosek o wpis do rejestru? Jakie są skutki niewpisania się do rejestru BDO?

czytaj więcej »

Pytanie: Nasz firma posiada pozwolenie prawne na odprowadzanie ścieków przemysłowych (do urządzeń innych podmiotu) oraz wód opadowych (do ziemi). Ta decyzja starosty nakłada na zakład obowiązek wykonywania analiz zarówno ścieków (zawierających substancje szczególnie szkodliwe) jak i wód opadowych. Wykonujemy te badania, jednak nie wiemy komu przesłać wyniki analiz. Pozwolenie wodnoprawne nie zawiera w tym zakresie żadnych wskazówek.

czytaj więcej »

Pytanie: W ostatnim okresie zostały w zakładzie zrobione porządki i przekazano do firmy mającej stosowne decyzje odpady złomu o kodzie 170405 w postaci maszyn wycofanych już dawno z eksploatacji. Czy z uwagi na to, że przedmiotowe pojazdy nie były długo używane, powinniśmy ująć je jako urządzenia spoza instalacji? Czy może jednak jako odpady z instalacji, gdyż znajdowały się na terenie zakładu? Od czego zależy ta przynależność?

czytaj więcej »

Pytanie: Jestem czytelnikiem Państwa prenumeraty i proszę o pomoc w kwestii wytwarzania odpadów w laboratorium diagnostycznym. Mianowicie: czy oprócz odpadów o kodzie 18 01 03*, 18 01 04, 18 01 06* oraz 18 01 07 możemy posiadać kosze na odpady komunalne na terenie laboratorium. Czy taki odpad może być w ogóle zbierany przy aparatach diagnostycznych. Jeśli nie, to w którym miejscu byłoby bezpiecznie? Czy np. w śluzie mogą stać kosze na odpady komunalne, czy tylko w toaletach, pomieszczeniach socjalnych i gospodarczych. Proszę o pomoc i wskazanie podstawy prawnej.

czytaj więcej »

wiper-pixel