WYDANIE ONLINE

Projekt ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw wprowadzi także zmiany w ustawie o odpadach (Dz.U. z 2019 r. poz. 701 i 730). Ustawa obecnie jest na etapie prac sejmowych. Sprawdź, jak się przygotować do zmian.

czytaj więcej »

Załóżmy, że złożyłeś wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia własnego. Otrzymałeś od zarządu zlewni wezwanie do usunięcia braków, w którym zarzucono ci brak informacji o sposobie i zakresie prowadzenia okresowych pomiarów wydajności studni. Jak powinieneś postąpić?

czytaj więcej »

Modyfikacje w projekcie ustawy o odpadach (dalej: uo) w zakresie zmian w BDO zaistniały od sierpnia 2018 roku i wynikają z konieczności doprecyzowania przepisów. Nad rozbudową BDO w zakresie utworzenia modułu ewidencyjnego i sprawozdawczego toczą się obecnie intensywne prace. O części zmian, które mają zostać wprowadzone, pisaliśmy już we wcześniejszych numerach, dlatego w artykule skupiono się na kwestiach dotychczas nieporuszanych.

czytaj więcej »

Od 2021 wejdą w życie restrykcje unijnej Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ograniczenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko. Wiąże się to z zakaz obrotu dziesięcioma produktami plastikowymi jednorazowego użytku. O jakich produktach mowa?

czytaj więcej »

Pytanie: W moim domu jednorodzinnym mam całodobowy hałas. Emisja hałasu pochodzi od moich sąsiadów. Hałas oraz wyzwiska kierowane są do mnie wtedy, kiedy jestem na zewnątrz domu, np. w ogrodzie. Moje psy są drażnione tym hałasem. Co mogę zrobić w tej sprawie?

czytaj więcej »

Pytanie: Jesteśmy spółką posiadającą pozwolenie tylko na wytwarzanie odpadów, czy w związku z nowelizacją ustawy o odpadach jesteśmy obowiązani również wykonać operat przeciwpożarowy? Wytwarzamy odpad papieru - w postaci tektury, który ew. mógłby ulec zapaleniu, ale nie mamy substancji klasyfikowanych jako łatwopalne, np. chemiczne itp. Są to ilości niewielkie (papieru) w ilości 5 m3 na tydzień, odbierane 1 x na tydzień, zbierane w metalowym pojemniku. Czy w związku z tym musimy wykonywać taki operat? Czy jest on wymagany tylko w przypadku, gdybyśmy mieli jeszcze pozwolenie na ich magazynowanie?

czytaj więcej »

wiper-pixel