WYDANIE ONLINE

   Organ Wody Polskie, odpowiedzialny za gospodarowanie wodami, jest uprawniony do kontrolowania działalności związanej z gospodarką wodno-ściekową w bardzo szerokim zakresie. Jakim?

czytaj więcej »

Na przedsięwzięcia związane z produkcją energii cieplnej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczył kolejne 200 mln zł. Wnioski można składać do 28 maja 2019 r.

czytaj więcej »

System EU ETS polega na wprowadzeniu limitu łącznych emisji niektórych gazów cieplarnianych emitowanych przez instalacje objęte tym systemem. Od 2021 roku mają zacząć obowiązywać zmiany w tym systemie, ponieważ wejdziemy w następny okres rozliczeniowy – czwarty etap. Co się wówczas zmieni?

czytaj więcej »

Wysokość zabezpieczenia roszczeń oblicza się jako iloczyn największej masy odpadów, które mogłyby być magazynowane, z uwzględnieniem wymiarów obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów, oraz stawki zabezpieczenia roszczeń. Szczegóły poniżej.

czytaj więcej »

Często w wyniku działalności firmy powstają niewielkie ilości odpadów. Czy w takiej sytuacji możemy sobie pozwolić na drobne ustępstwa w kwestii ich magazynowania? Przeczytaj koniecznie!

czytaj więcej »

Audyty Environmental Due-Diligence (EDD) są od lat powszechnie stosowane w krajach Europy Zachodniej oraz w USA w celu wspierania procesów decyzyjnych w trakcie zakupów, fuzji i przejęć nieruchomości. Dzięki nim inwestorzy mogą uzyskać wiarygodne informacje na temat przedmiotu transakcji, w szczególności na temat istniejących rodzajów ryzyka i potencjalnych zobowiązań z nim związanych w kontekście środowiskowym.

czytaj więcej »

Pytanie: Inwestor wystąpił z wnioskiem o wydanie decyzji środowiskowej do wójta − najpierw z kartą informacyjną przedsięwzięcia, a następnie przedłożył raport oddziaływania na środowisko dla rozbudowy zakładu produkującego palety. Wójt wystąpił o uzgodnienie przedsięwzięcia do RDOŚ, Wód Polskich i sanepidu. Ten ostatni przesłał pismo, w którym było napisane: „W ocenie PPIS występuje niezgodność lokalizacji planowanego przedsięwzięcia z ustaleniami określonymi do terenu w obowiązującym Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego. W związku z niezgodnością lokalizacyjną przedsięwzięcia PPIS nie poddaje dalszej analizie i ocenie pozostałych warunków realizacji planowanego przedsięwzięcia”. Czy sanepid może na ww. podstawie nie uzgodnić realizacji planowanego przedsięwzięcia? Czy jednak wykracza poza zakres swoich kompetencji?

czytaj więcej »

Wejście w życie:Rozporządzenie ministra przedsiębiorczości i technologii z 21 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe (Dz. U. 2019 poz. 363)

czytaj więcej »

wiper-pixel