WYDANIE ONLINE

Do 30 stycznia 2019 roku podmioty, które pobierają wody powierzchniowe i podziemne, odprowadzają ścieki oraz eksploatują oczyszczalnie ścieków muszą złożyć sprawozdanie z tej działalności do Głównego Urzędu Statystycznego. Za nieterminowe złożenie sprawozdań grożą wysokie kary!

czytaj więcej »

Nowelizacja przepisów o odpadach wymaga dołączania do wniosków o wydanie pozwoleń emisyjnych zaświadczeń o niekaralności za przestępstwa przeciwko środowisku bądź przestępstwa z art. 163−164 lub 168 na podstawie ustawy Kodeks karny oraz o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych. Jaki jest koszt uzyskania tego dokumentu?

czytaj więcej »

Nowelizacja Prawa wodnego z 20 września przenosi odpowiedzialność za interpretację znaczącej części przepisów z Wód Polskich na podmioty świadczące usługi wodne. Problemem są zwłaszcza opłaty za wody opadowe i roztopowe. Na jakiej podstawie nastąpi ustalenie wysokości opłaty? Jakie są najczęstsze problemy z wyliczaniem opłat?

czytaj więcej »

Każdy podmiot wykorzystujący wyroby zawierające azbest, zarówno osoba fizyczna, jaki przedsiębiorca, zobowiązani są w terminie do końca stycznia 2019 r. przedłożyć marszałkowi województwa „Informacje o wyrobach zawierających azbest”. Informacje sporządza się w jednym egzemplarzu.

czytaj więcej »

Roczne sprawozdanie o produktach w opakowaniach, opakowaniach i gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi mają obowiązek sporządzić przedsiębiorcy, którzy wprowadzają opakowania (wytwórcy, importerzy, wewnątrzwspólnotowi nabywcy) lub je eksportują (albo dokonują wewnątrzwspólnotowej dostawy), a także podmioty wprowadzające produkty w opakowaniach, eksportujący je, również na terenie UE.

czytaj więcej »

Nasze przedsiębiorstwo produkuje opakowania z tworzywa sztucznego. W 2018 roku dokonaliśmy wpisu do Bazy danych o odpadach. Tym samym uiściliśmy stosowną opłatę rejestrową. Czy w 2019 roku też musimy ponosić opłaty w związku z BDO?

czytaj więcej »

Czy zakład, nie mając systemu kanalizacyjnego ani systemu oczyszczania wód może odprowadzać wody opadowe z terenu magazynowania odpadów powierzchniowo do ziemi? Czy musi być zastosowana w tym wypadku kanalizacja i system oczyszczający w celu odprowadzania wód opadowych z miejsc magazynowania odpadów? Jakie przepisy to regulują? Czy będzie niezbędne pozwolenie wodnoprawne, jakie? Czy w tym wypadku wody opadowe to ścieki przemysłowe?

czytaj więcej »

wiper-pixel