WYDANIE ONLINE

   Czy obecnie dla stanowiska spawalniczego obowiązuje zgłoszenie instalacji do starostwa? Czy wymagany jest wyciąg powietrza? Czy ma znaczenie, z której strony jest wyciąg, tzn. do góry czy do dołu? My z uwagi na bezpieczeństwo stosujemy grube fartuchy, aby iskry nie rozprzestrzeniały się w sposób niekontrolowany.

czytaj więcej »

Wnioski w ramach programu priorytetowego pn. Gepard II, Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności można składać do 7 grudnia 2018 r. Na bezzwrotne dotacje przewidziano łącznie 10 mln. Realizacja programu jest przewidziana na lata 2018−2019.

czytaj więcej »

Nowelizacja ustawy o odpadach wprowadza zmiany w zakresie wymogów formalnych związanych z uzyskiwaniem zezwoleń odpadowych, ale również modyfikacji zasad magazynowania odpadów, przyznania dodatkowych kompetencji PSP (Państwowej Straży Pożarnej), zaostrzenia sankcji karnych za naruszenie przepisów oraz zmian w ustawie Prawo ochrony środowiska w zakresie pozwoleń na wytwarzanie odpadów.

czytaj więcej »

Projekt ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Program Ograniczenia Niskiej Emisji" koncentruje się na wsparciu gmin poprzez dofinansowanie np. wymiany kotłów. Na co jeszcze możemy liczyć?

czytaj więcej »

Obecnie na I czytaniu na posiedzeniu sejmu znajduje się projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne, ustawy o dodatkach mieszkaniowych, ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw. Sprawdź, co szykuje rząd!

czytaj więcej »

   Czy posiadacz odpadów, który przed dniem wejścia w życie nowelizacji ustawy o odpadach uzyskał zezwolenie na zbieranie odpadów, na przetwarzanie odpadów, na zbieranie i przetwarzanie odpadów, zobowiązany w związku ze zmianą ustawy o odpadach do zmiany posiadanej decyzji powinien uzyskać w pierwszej kolejności nową decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach przed zmianą posiadanego zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów?

czytaj więcej »

Pytanie: Zakład prowadzi działalność gospodarczą na terenie wiejskim. Posiada zamkniętą kanalizację deszczową (rurociągi, studzienki, wylot, separator zanieczyszczeń) do odprowadzania wód opadowych do urządzenia wodnego, tj. rowu melioracyjnego. Czy odprowadzanie wód opadowych ujętych w system zamkniętej kanalizacji deszczowej do urządzenia wodnego, ale w granicach administracyjnych wiejskich jest usługą wodną i wymaga pozwolenia wodnoprawnego? Zgodnie z ustawą Prawo wodne przechwytywanie wód opadowych lub roztopowych za pomocą urządzeń melioracjiwodnych nie wymaga pozwolenia wodnoprawnego ani zgłoszenia. Ustawa nie definiuje terminu „przechwytywanie wód”, a zatem jak należy interpretować to pojęcie? Czy odprowadzanie wód opadowych systemem kanalizacji deszczowej do rowu melioracyjnego biegnącego przez teren wiejski jest przechwytywaniem wód?

czytaj więcej »

   Pytanie. Do tej pory raz w roku za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z 1 m2 terenów utwardzonych naliczaliśmy opłatę środowiskową, zgodnie z zapisami naszego pozwolenia wodnoprawnego. Od 2018 roku opłaty powinny być kwartalnie naliczane przez Wody Polskie. Tymczasem minął drugi kwartał, a my nie dostaliśmy żadnych pism co do naliczonych opłat. Rozumiem, że struktura WP się organizuje, ale czy my z powodu nieuiszczenia opłat możemy ponieść konsekwencje? Czy to my powinniśmy wystąpić z pismem? Co możemy zrobić w takiej sytuacji? Nie chcemy wychodzić przed szereg, gdyż wkrótce będziemy kończyć pewne inwestycje i najprawdopodobniej uaktualniać pozwolenie wodnoprawne.

czytaj więcej »

   Pytanie: Mamy pozwolenie na wytwarzanie odpadów oraz termiczne przekształcanie odpadów. Do tej pory cały czas była mowa, że monitoring dotyczy składowisk i ewentualnie firm, które posiadają zezwolenie na zbieranie odpadów. Czy przedsiębiorca taki jak my musi mieć system wizyjny? Czy dopiero rozporządzenie będzie to dokładnie regulować?

czytaj więcej »

   Cele projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody jest odblokowanie procesu tworzenia i powiększania parków narodowych w Polsce oraz aktywne zaangażowanie w proces ich powstawania szerokiego grona interesariuszy, w szczególności lokalnych społeczności.

czytaj więcej »

   Celem projektowanej zmiany jest uregulowanie wysokości poziomu informowania i alarmowania o stężeniach pyłu zawieszonego PM10 na poziomie ustawowym i stopniowe obniżanie go aż do poziomów, które lepiej niż obecnie oddają relację między stężeniem pyłów a stopniem zagrożenia dla zdrowia. Szczegóły poniżej.

czytaj więcej »

wiper-pixel