WYDANIE ONLINE

Wiadomo, że nadrzędnym aspektem w ochronie środowiska jest odzysk odpadów. Jednak obok środowiska ważne staje się również bezpieczeństwo człowieka. Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak zabezpieczają się pracownicy zajmujący się gospodarowaniem odpadów komunalnych?

czytaj więcej »

   Nowa ustawa Prawo Wodne nakłada obowiązek opomiarowania (od 2021 r.) ilości ścieków odprowadzanych do wód lub do ziemi. Czy opomiarowanie to dotyczy także odprowadzanych z terenu zakładu wód opadowych i roztopowych?

czytaj więcej »

Projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach i niektórych innych ustaw z 9 sierpnia 2018 r. wprowadza kolejne zmiany w funkcjonowaniu BDO. Zgodnie ze zmianami do rejestru zamiast oryginałów niektórych dokumentów mają być dopuszczone ich kopie. Co jeszcze zostanie wprowadzone?

czytaj więcej »

Czy przez kanalizację deszczową danego zakładu należy rozumieć otwarty lub zamknięty system kanalizacji, o którym mowa między innymi w art. 35 ust. 3 ustawy Prawo wodne? Co w zasadzie należy rozumieć przez otwarty, a co przez zamknięty system kanalizacji?

czytaj więcej »

Obowiązki przedsiębiorcy w okresie od 1 października do 31 października 2018 r.

czytaj więcej »

   Pytanie: Mamy pozwolenie zintegrowane i z tego powodu Urząd Marszałkowski w Lublinie, gdzie jest zlokalizowany zakład produkcyjny naszej spółki, sam wpisał nas do bazy BDO. Siedziba spółki znajduje się w województwie mazowieckim, w związku z tym nie zostały uwzględnione opakowania, które zakład wprowadza na rynek oraz wytworzone odpady  opakowaniowe. Po otrzymaniu numeru w bazie wystąpiliśmy o aktualizację wniosku do Mazowieckiego Urzędu  Marszałkowskiego w lipcu br. i do chwili obecnej brak odpowiedzi ze strony urzędu. Czy aktualizacja jest bezpłatna, czy należy dokonać wpłaty na konto urzędu? Kiedy możemy spodziewać się realizacji wniosku aktualizacyjnego?

czytaj więcej »

  Pytanie: Czy zakład przetwórstwa mięsnego może odprowadzać oczyszczone wody opadowe ujęte w system kanalizacyjny powierzchniowo do ziemi? Zakład posiada powierzchnie dachowe i tereny utwardzone o powierzchni powyżej 0,1 ha, z których wody opadowe zbierane są systemem kanalizacji deszczowej i oczyszczane w separatorze substancji ropopochodnych. Czy może te oczyszczone wody opadowe wprowadzać powierzchniowo na teren własności zakładu? Czy odprowadzanie oczyszczonych wód opadowych bezpośrednio z separatora do ziemi wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego?

czytaj więcej »

Jeśli wykonałeś urządzenie wodne bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego lub zgłoszenia, możesz wystąpić z wnioskiem o jego legalizację. Jeżeli urządzenie będzie spełniać odpowiednie wymagania i dołączysz do wniosku właściwe dokumenty organ Wód Polskich może wydać decyzję o legalizacji urządzenia wodnego, ustalając jednocześnie obowiązek uiszczenia opłaty legalizacyjnej.

czytaj więcej »

wiper-pixel