WYDANIE ONLINE

Właściciele instalacji zlecający serwisowanie, konserwację, naprawę lub likwidację, jak również kontrolę szczelności i odzysk gazu przed jej likwidacją muszą upewnić się, że podmiot przyjmujący zlecenie posiada stosowne uprawnienia. O czym mowa?

czytaj więcej »

Klasyfikacja trocin z obróbki drewna i płyt wiórowych w tartaku często budzi problem. Dowiedz się, jak zrobić to właściwie!

czytaj więcej »

   Wkrótce czeka nas korekta Prawa wodnego w postaci nowelizacji ustawy. Projekt nowelizacji opracowany przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej ma rozstrzygnąć wątpliwości dotyczące postępowań administracyjnych związanych z udzielaniem zgód wodnoprawnych oraz pobierania opłat za usługi wodne. W projekcie przewidziano także zmniejszenie formalności związanych z postępowaniami administracyjnymi dotyczącymi zgód i przyrzeczeń wodnoprawnych. Co jeszcze zmieni się w ustawie Prawo wodne?

czytaj więcej »

Z uwagi na duże zanieczyszczenie wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych należy w sposób odpowiedzialny i świadomy prowadzić działalność w tym zakresie. Ustawa Prawo wodne zawiera regulację dotyczącą ograniczenia odpływu azotu ze źródeł rolniczych, co stanowi transpozycję prawa europejskiego, a w szczególności dyrektywy zwaną azotanową. Temu zagadnieniu w całości został poświęcony rozdział IV działu III, omawiający przedmiotowy problem w aspekcie ochrony wód.  

czytaj więcej »

   Czy przedsiębiorca może wrzucić zużyte baterie, świetlówki do pojemnika w placówce handlowej (np. markecie)? Czy potrzebuje na to KPO? Czy musi tę czynność zaewidencjonować?

czytaj więcej »

Administracyjne kary pieniężne wymierza wojewódzki inspektor ochrony środowiska, w drodze decyzji. Dowiedz się, czy można odwołać się od takiej decyzji!

czytaj więcej »

   Czy firma, która posiada decyzje na transport odpadów (bezpiecznych),może wywozić odpad do państw europejskich, takich jak np. Niemcy,wyłącznie w ramach CMR i Anex 7? Czy potrzebuje jednak dodatkowego pozwolenia?

czytaj więcej »

   Jesteśmy firmą, która prowadzi działalność na terenie województwa śląskiego i opolskiego (siedziba firmy jest w województwie śląskim) i jesteśmy wyłącznie wytwórcą odpadów. W województwie śląskim posiadamy 2 zakłady z ważnymi decyzjami pozwalającymi na wytwarzanie odpadów oraz 4 lokalizacje bez takich decyzji, ale z obowiązkiem prowadzenia ewidencji odpadów. W województwie opolskim mamy jeden zakład z ważną decyzją pozwalającą na wytwarzanie odpadów. Dodatkowo prowadzimy budowy w całej Polsce i za granicą.Otrzymaliśmy z urzędu nr rejestrowy BDO od Marszałka województwa śląskiego i tam wpisano dwa zakłady z decyzjami z tego województwa. Teraz tylko wysyłamy oficjalny wniosek o nadanie nr rejestrowego, oświadczenie i potwierdzenie wpłaty 300zł.A jaki wniosek należy złożyć w Urzędzie Marszałkowskim Opolskim? Czy aktualizacyjny (bo nr rejestrowy już mamy, ale na razie po zalogowaniu nie ma tam zakładu z województwa opolskiego, chociaż ten zakład też powinien być wpisany z urzędu, tyle że przez Marszałka województwa opolskiego), czy wniosek o wpis do Rejestru?Rozumiem, że potwierdzenie opłaty i oświadczenie  wysyłałoby się do Opola tylko informacyjnie, bo to zostało już złożone i zapłacone  przy wniosku do Marszałka woj. Śląskiego. Czy w piśmie przewodnim  do marszałka województwa śląskiego  należy umieścić informację o pozostałych lokalizacjach, które będziemy wprowadzać do BDO jako dział XII wniosku?

czytaj więcej »

wiper-pixel