WYDANIE ONLINE

Ustawa z 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych odnosi się do wielu przedsiębiorstw, które mają w swojej działalności do czynienia ze SZWO i F-gazami. Warto zatem znać różnice między tymi substancjami.

czytaj więcej »

Dnia 27 października na posiedzeniu Sejmu uchwalono projekt zmiany ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Będzie to miało również wpływ na nową ustawę Prawo wodne, która wejdzie w życie 1 stycznia 2018 r.

czytaj więcej »

   Nieprzyjemne zapachy mogą występować praktycznie w każdym rodzaju działalności gospodarczej, ale niektóre z nich są wyjątkowo uciążliwe. Około 50 proc. skarg złożonych do WIOŚ dotyczy zanieczyszczonego powietrza, co prawie zawsze wiąże się z przykrym zapachem. Czy w końcu kwestia ta zostanie uregulowana?

czytaj więcej »

Nowy sezon grzewczy zaczął się rewolucją w standardach produkcji kotłów. Wchodzące z początkiem października br. w życie rozporządzenie ma pomóc wyeliminować szkodliwe dla zdrowia i niespełniające unijnych norm urządzenia grzewcze.

czytaj więcej »

W dniu 25 sierpnia 2017 r. powstał projekt ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz ustawy o ochronie przyrody. Nowelizacja zakłada wprowadzenia Dyrekcji Ochrony Środowiska. Co to dla nas oznacza?

czytaj więcej »

  Wysokość opłaty stałej za pobór wód podziemnych ustala się jako iloczyn stawki opłaty, czasu wyrażonego w dniach i maksymalnej ilości wody podziemnej wyrażonej w m3/s, która może być pobrana na podstawie pozwolenia wodnoprawnego albo pozwolenia zintegrowanego, z uwzględnieniem stosunku ilości wody podziemnej, która może być pobrana na bazie tych pozwoleń, do dostępnych zasobów wód podziemnych.

czytaj więcej »

 W związku z pracą naszej instalacji powstają bardzo duże ilości opakowań po surowcach i półproduktach, takie jak: folia strech, kartony, plastikowe pojemniki. Jak najlepiej, zgodnie z prawem, zagospodarować tego typu odpady?

czytaj więcej »

W związku z funkcjonowaniem naszego przedsiębiorstwa powstały pewne ilości zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (komputery, monitory itp.). Czy tego typu odpady możemy przekazać do punktu skupu złomu?

czytaj więcej »

wiper-pixel