WYDANIE ONLINE

Dnia 17 czerwca 2017 r. weszła w życie ustawa z 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody. Zmiany w przepisach wprowadzają m.in. nowe stawki opłat za usunięcie drzew. Sprawdź, co jeszcze się zmieni.

czytaj więcej »

Opłatę podwyższoną musimy naliczyć, gdy nie posiadamy stosownego pozwolenia wodnoprawnego, gdy jest ono nieważne. Poniżej znajdziesz podpowiedź, jak wyliczyć taką opłatę samodzielnie.

czytaj więcej »

Biogazownie są wykorzystywane m.in. do produkcji biogazu. Najczęściej lokalizuje się je przy inwestycjach takich jak fermy zwierząt, składowiska odpadów, zakłady utylizacyjne, oczyszczalnie ścieków. Dowiedz się na konkretnym przykładzie, jakie wymogi formalnoprawne obowiązują przy tego typu inwestycjach.

czytaj więcej »

Obecnie projekt Prawa wodnego jest na etapie I czytania na posiedzeniu Sejmu. Wraz z projektem ustawy do Sejmu wpłynął również wykaz aktów wykonawczych, które mają współtworzyć nową ustawę.

czytaj więcej »

Do uzgodnień i konsultacji publicznych trafił projekt rozporządzenia ministra energii w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej, wzoru karty audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii. Jest to efekt przyjętej w ubiegłym roku ustawy o efektywności energetycznej.

czytaj więcej »

Nowe Prawo wodne wejdzie w życie już niebawem. Wprowadzone zostaną opłaty za niektóre usługi wodne, np. za wprowadzanie do wód lub do ziemi wód opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej. Zmieni się także definicja ścieków.

czytaj więcej »

W obrębie mojej nieruchomości są działki (niezamieszkałe) należące do osóbfizycznych, porośnięte dziko rosnącymi krzewami,chwastami i wysoką trawą. Chwasty i krzewy przenikają do mojej nieruchomości. Czy istnieją przepisy prawne obligujące właściciela działki do należytego utrzymania zieleni iładu na zaniedbanych terenach? 

czytaj więcej »

Czy dla urządzeń z czynnikiem chłodniczym poniżej 3 kg i poniżej 5 ton ekwiwalentu CO2 należy prowadzić dokumentację w formie Karty Urządzenia?

czytaj więcej »

wiper-pixel