WYDANIE ONLINE

W związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko od 1 stycznia 2017 r. obowiązują nowe, bardziej szczegółowe wytyczne dotyczące zawartości karty informacyjnej przedsięwzięcia.

czytaj więcej »

Przekazane spółce przez poprzedniego właściciela i zarządcę składowiska odpadów środki pieniężne, zgromadzone przez niego na funduszu rekultywacyjnym, nie podlegają wyłączeniu z przychodów podatkowych spółki. Mają one charakter definitywny i spółka uzyskuje z tego tytułu trwałe przysporzenie.

czytaj więcej »

Przekroczyliśmy ilość wykorzystywanych surowców określoną przez starostwo w decyzji na wprowadzenie gazów i pyłów do powietrza. Czy w tej sytuacji musimy zrobić nowy operat i starać się o nową decyzję? Czy jeśli nie przekroczyliśmy ilości gazów i pyłów wprowadzanych do powietrza, to ma znaczenie fakt, że ilość wykorzystanych niektórych surowców jest przekroczona?

czytaj więcej »

Jedną z ważniejszych zmian wprowadzonych w 2015 roku w nowym Prawie budowlanym jest dodanie do listy obiektów, które nie wymagają pozwolenia na budowę, sieci i instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych oraz elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych. Choć sieci te nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę, ustawodawca nałożył obowiązek zgłoszenia zamiaru ich budowy.

czytaj więcej »

W resorcie środowiska trwają prace nad kilkoma projektami rozporządzeń wynikających z ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Jednym z nich jest rozporządzenie określające wzór nowego zaświadczenia o zużytym sprzęcie, które zostało już skierowane do podpisu ministra.

czytaj więcej »

Stawki opłaty produktowej wymienione w ustawie o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej podlegają corocznej zmianie. Minister środowiska w obwieszczeniu z 20 września 2016 r. ogłosił stawki tych opłat na 2017 rok.

czytaj więcej »

Właściwe zagospodarowanie odpadów wiąże się nie tylko z koniecznością ich magazynowania, ale także wywozu i utylizacji śmieci, za co trzeba przecież płacić. Czy mamy szansę jakoś zredukować te koszty w swojej firmie?

czytaj więcej »

wiper-pixel