WYDANIE ONLINE

Decyzji na wytwarzanie odpadów nie przenosi się. Taka decyzja zostaje przeniesiona automatycznie na nowego właściciela zakładu. Istniejącej decyzji nie trzeba wygaszać, a kolejny właściciel nie musi uzyskiwać nowej decyzji.

czytaj więcej »

Każdy podmiot korzystający ze środowiska jest zobowiązany uiszczać za to opłaty. Ich maksymalna stawka jest ustalana na dany rok kalendarzowy. Ile zapłacimy w tym roku?

czytaj więcej »

Zgodnie z ustawą z 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych przedsiębiorcy wprowadzający na terytorium kraju urządzenia zawierające substancje kontrolowane oraz fluorowane gazy cieplarniane są zobowiązani do umieszczenia na nich etykiety. Mają też obowiązek dołączenia instrukcji dotyczącej ich przeznaczenia i funkcjonowania sporządzonej w języku polskim.

czytaj więcej »

Praktycznie każdy zakład produkcyjny powoduje emisje do środowiska. A to oznacza, że musisz zadbać o odpowiednie uregulowania formalno-prawne dla takiej działalności.

czytaj więcej »

Przyjmujący posegregowane odpady palne od właścicieli nieruchomości danej gminy nie jest podmiotem zbierającym odpady komunalne (nie podlega pod ustawę o utrzymaniu porządku i czystości w gminie), dlatego nie musi mieć wpisu do działalności regulowanej. Do prowadzenia takiej działalności potrzebne będą natomiast decyzje administracyjne.

czytaj więcej »

Dla pojazdów, które zostały wprowadzone na teren kraju po 1 stycznia 2016 r., nie ma obowiązku wnoszenia opłaty recyklingowej. W przypadku pojazdów wprowadzonych do końca 2015 roku jest jednak wymagana na zasadach obowiązujących do końca 2015 r. i dotyczy zarówno osób fizycznych, jak i przedsiębiorców.

czytaj więcej »

Z początkiem 2017 roku wejdą w życie znaczne zmiany w ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Dwie najistotniejsze modyfikacje w zawartości decyzji środowiskowej będą dotyczyły przedkładania wskazanym organom wyników monitoringu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz analizy porealizacyjnej.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy można uwzględnić odpady opakowaniowe wielomateriałowe przy obliczaniu poziomu recyklingu i przygotowaniu do ponownego użycia odpadów komunalnych?

czytaj więcej »

Pytanie: Jestem posiadaczem instalacji do płukania odpadów z czyszczenia separatorów. Jednym z odpadów, które powstają w wyniku tej działalności, jest odpad o kodzie 19 12 09. Jest on wpisany w moim pozwoleniu zintegrowanym. Chcę wystąpić do marszałka województwa z wnioskiem o uznanie tego odpadu za produkt uboczny – piach wykorzystywany w drogownictwie. Jakie badania muszę zrobić i jakiemu laboratorium je zlecić?

czytaj więcej »

wiper-pixel