WYDANIE ONLINE

Warunki stosowania komunalnych osadów ściekowych oraz zakres, częstotliwość i metody referencyjne badań komunalnych osadów ściekowych i gruntów, na których te osady mają być stosowane, są określone w rozporządzenie ministra środowiska z 6 lutego 2015 roku. Jakie konkretnie obowiązki nakładają na przedsiębiorcę te przepisy?

czytaj więcej »

Za sklasyfikowanie zmieszanych odpadów opakowaniowych pod kodem 15 01 05 (opakowania wielomateriałowe) ich wytwórcy grożą kary grzywny. A zatem warto poznać różnicę między nimi.

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2017 r. przedsiębiorcom grozić będą nowe kary pieniężne za naruszenie warunków określonych w decyzji środowiskowej. Wynika to z nowelizacji ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

czytaj więcej »

Zasady odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkody wyrządzone przez dzikie zwierzęta regulują dwa akty prawne: ustawa o ochronie przyrody oraz ustawa Prawo łowieckie. Kiedy i do jakich konkretnie szkód mają zastosowanie te przepisy?

czytaj więcej »

Mikro- i małe przedsiębiorstwa bardzo rzadko wykorzystują zewnętrzną pomoc finansową. Przyczynami takiego stanu są: przeświadczenie o tym, że dotacje wspierają jedynie duże firmy realizujące ogromne projekty inwestycyjne oraz przekonanie, że mikroprzedsiębiorstwo nie poradzi sobie z efektywnym i prawidłowym wykorzystaniem otrzymanego dofinansowania. To nieprawda!

czytaj więcej »

Zgodnie ustawą Prawo ochrony środowiska każdy podmiot korzystający ze środowiska zobowiązany jest do ponoszenia należnych z tego tytułu opłat. Dotyczy to także przedsiębiorców wykorzystujących w swojej działalności gospodarczej samochody. Pojawia się jednak pytanie, co w przypadku gdy nasza firma ma auto leasingowane? Czy wówczas to my ponosimy opłatę?

czytaj więcej »

Zanim przedsiębiorca odda do użytku nowo powstały obiekt budowlany bądź instalację mogące znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, musi poinformować o tym wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska. Zaniedbanie obowiązku zgłoszenia może oznaczać karę grzywny, a nawet ryzyko wstrzymania pracy zakładu, a zatem poważne straty finansowe dla naszego przedsiębiorstwa!

czytaj więcej »

wiper-pixel