WYDANIE ONLINE

Odpady budowlane, jeśli nie są zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi, należą do odpadów obojętnych. Planując budowę lub remont, musisz zapewnić ochronę życia i zdrowia ludzi oraz środowiska przy gospodarowaniu takimi odpadami.

czytaj więcej »

Co roku do końca lutego podmioty korzystające ze środowiska, których działalność powoduje emisje, są zobowiązane wprowadzać do prowadzonej przez KOBiZE Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancjiraporty za poprzedni rok. Ministerstwo Środowiska pracuje nad nowym rozporządzeniem dotyczącym Krajowej bazy. Ma być mniej skomplikowanie.

czytaj więcej »

Prace nad nową ustawą o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych wywołały wiele kontrowersji w branży energii odnawialnej z wiatru. Pojawiły się głosy, że zmiany, które zaproponowano, mogą doprowadzić do spowolnienia rozwoju energii odnawialnej z wiatru w Polsce, a nawet do jego zahamowania. Czy faktycznie jest się czego obawiać?

czytaj więcej »

Jeśli naruszenie stosunków wodnych szkodliwie wpływa na grunty sąsiednie, organ administracyjny ma prawo nakazać właścicielowi gruntu przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom. A to może nas niemało kosztować.

czytaj więcej »

Firma posiada kilka filii w województwie. Czy musi złożyć osobny wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów dla każdej z nich?

czytaj więcej »

Jeśli nie zgadzasz się z postanowieniem prowadzonej wobec Ciebie procedury egzekucyjnej, nie jesteś bezradny. Masz prawo w takiej sytuacji złożyć zażalenie.

czytaj więcej »

Zgodnie ze zmianami, które wprowadziła w ustawie o ochronie przyrody ustawa z 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw, od tego roku w innym trybie wnioskujmy o zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu. To szczególnie ważne dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.

czytaj więcej »

Firma produkcyjno-usługowa korzysta ze środowiska oraz posiada niezbędne pozwolenia dotyczące wprowadzania gazów i pyłów do powietrza oraz wytwarzania odpadów. W trakcie trwających pozwoleń zakupiliśmy maszynę do cięcia blachy i podjęliśmy się świadczenia usług − tniemy blachę dla klienta i powstaje odpad o kodzie 17 04 05 − Żelazo i stal. Czy oprócz ewidencji i wykazywania ilości powstałego odpadu w rocznym zestawieniu o odpadach musimy uzyskać nowe pozwolenie i tak jak w przypadku pozostałych kodów odpadów kontrolować jego ilość?

czytaj więcej »

wiper-pixel