WYDANIE ONLINE

Każdy podmiot korzystający ze środowiska jest zobowiązany uiszczać za to opłaty zgodnie z przewidzianymi w przepisach stawkami. Maksymalne jednostkowe stawki opłat są ustalane na dany rok kalendarzowy.

czytaj więcej »

Zawsze zanim kierowca rozpocznie pracę, musi sprawdzić stan techniczny pojazdu, udokumentować swoje obserwacje, a jeśli znajdzie jakąś usterkę powiadomić uprawnione osoby. To niejedyne wymogi.

czytaj więcej »

Już wkrótce, zmieni się sposób ustalania opłaty za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza zgodnie ze zmianami jakie ustawa o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji wprowadziła do ustawy Prawo ochrony środowiska. W tym roku raportujemy do KOBiZE jeszcze na starych zasadach.

czytaj więcej »

Początek roku dla wielu przedsiębiorców wiąże się z obowiązkiem przekazania sprawozdań dotyczących ochrony środowiska do Głównego Urzędu Statystycznego. O wymogu złożenia sprawozdań oraz terminach ich składania przedsiębiorców informuje GUS – listownie bądź elektronicznie.

czytaj więcej »

Zanieczyszczenie powietrza ponad normę na terenie, na którym chcemy uruchomić nową instalację lub eksploatować instalację istotnie zmienianą oznacza, że uzyskanie pozwolenia na emisję do powietrza nie będzie przebiegało według standardowej procedury. Tylko przeprowadzone z powodzeniem postępowanie kompensacyjne umożliwi działalność zgodnie z prawem.

czytaj więcej »

Główna teza uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej czyli organu sprawującego nadzór finansowy nad samorządem terytorialnym jest jednoznaczna - szczegółowy sposób selektywnego zbierania odpadów określa w drodze rozporządzenia właściwy minister, a nie rada gminy w uchwale.

czytaj więcej »

Czy w przypadku zmiany podmiotu wykonującego inwestycję, której realizacja wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, nowy podmiot musi ponownie wystąpić o wydanie takiej decyzji? Czy też może działać na podstawie decyzji uzyskanej przez poprzednika? Jak wówczas rozwiązać to formalnie i czy długo trwa taka procedura?

czytaj więcej »

wiper-pixel