WYDANIE ONLINE

Resort środowiska pracuje nad nową wersją rozporządzenia w tej sprawie. Firmy działające w branży gospodarki odpadami będą mogły w uproszczony sposób składać raporty ze swojej działalności. Co dokładnie się zmieni i od kiedy?

czytaj więcej »

Ustawa antysmogowa wprowadza nowe zasady nie tylko w odniesieniu do przeciwdziałania nadmiernemu zanieczyszczeniu powietrza, ale również w regulacjach dotyczących ochrony przed hałasem. Już dziś warto wiedzieć, z czym wiążą się te zmiany.

czytaj więcej »

Jednorazowe naczynia i sztućce po posiłkach z oddziałów zakaźnych lub resztki żywności są odpadami niebezpiecznymi i trzeba je zaklasyfikować pod kodem 18 01 82* - pozostałości z żywienia pacjentów oddziałów zakaźnych. Odpady takie mogą być zakażone czynnikami chorobotwórczymi dlatego trzeba postępować z nimi w ściśle określony sposób. Dotyczy to zarówno sposobu i czasu magazynowania, jak i możliwości dalszego zagospodarowania.

czytaj więcej »

Firma, która prowadzi działalność polegającą wyłącznie na opróżnianiu koszy ulicznych, pielęgnacji terenów zielonych lub sprzątaniu ulic i targowisk, musi uzyskać wpis do działalności regulowanej tylko wtedy, gdy w umowie zawartej na świadczenie tych usług będzie napisane, że zlecający usługę jest wytwórcą odpadów. Wówczas takie przedsiębiorstwo jest odbierającym odpady komunalne zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Środowiska.

czytaj więcej »

Nowe orzeczenie NSA nie pozostawia złudzeń - gminy mogą ustalać stawki opłaty za śmieci w zależności od liczby lokatorów w mieszkaniu. Warto zapoznać się z tym wyrokiem, ponieważ temat jest kontrowersyjny i tego rodzaju sprawy mogą być ponownie przedmiotem orzekania w wojewódzkich sądach administracyjnych.

czytaj więcej »

Czy istnieje wymóg ponownego ubiegania się o decyzję zatwierdzającą program gospodarki odpadami niebezpiecznymi dla instalacji do produkcji np. folii LDPE oraz odzysku i recyklingu odpadów z tworzyw sztucznych metodą mechaniczną? Nasza firma zajmuje się produkcją worków LDPE, posiadamy taką decyzję, ale wydaną na podstawie starej ustawy o odpadach z 27 kwietnia 2001 roku z terminem ważności do 31 marca 2016 r.

czytaj więcej »

Stawki opłat za korzystanie ze środowiska za rok poprzedni podlegają z początkiem nowego roku kalendarzowego podwyższeniu (zgodnie z zapisami ustawy Prawo ochrony środowiska). Podwyższenie to odpowiada średniorocznemu wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, ogłaszanemu przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w formie komunikatu.

czytaj więcej »

wiper-pixel