WYDANIE ONLINE

Przedsiębiorcy maja obowiązek pilnować, aby prowadzona przez nich działalność nie powodowała nadmiernego hałasu w sąsiedztwie. Uciążliwość akustyczna zakładu może wywoływać konflikty sąsiedzkie oraz być powodem dotkliwych sankcji finansowych. Żeby tego uniknąć czasem wystarczy zmiana w organizacji pracy zakładu, ograniczenie działalności w porach nocnych lub inwestycja w urządzenia ograniczające emisję hałasu.

czytaj więcej »

Ministerstwo Środowiska opublikowało informację o przetargach dotyczących udzielenia koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złóż. Przetargi odbędą się w 2016 roku.

czytaj więcej »

Dnia 27 czerwca 2015 r. weszło w życie rozporządzenie ministra środowiska w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami. Konieczność wydania nowego rozporządzenia wynikała z obowiązującej ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

czytaj więcej »

W działalności większości firm wykorzystywane są urządzenia i maszyny. A to oznacza, że powstają w nich odpady w postaci zużytych olejów. Takie odpady zawierają szkodliwe dla zdrowia i środowiska związki chemiczne. Przy ich zagospodarowaniu musimy spełniać surowe wymogi.

czytaj więcej »

Przepisy pozwalają na podwójną klasyfikację odpadów pochodzących z tego samego źródła. W katalogu odpadów występują z gwiazdką - takim kodem oznacza się odpady niebezpieczne- oraz bez gwiazdki – dla odpadów innych niż niebezpieczne.

czytaj więcej »

Władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem odpadów znajdujących się na nieruchomości. Tak podaje art. 3 ust. 1 pkt 19 ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Jest jednak możliwe obalenie takiego domniemania prawnego. Może ono nastąpić poprzez wskazanie, że odpadem włada lub władał faktycznie inny podmiot.

czytaj więcej »

Nazwa przedsiębiorstwa nie może być tylko formalna. Oznaczenia firm zawierających odniesienia do ekologii muszą znajdować potwierdzenie w ich rzeczywistej działalności. Tak wynika z najnowszego orzeczenia wojewódzkiego sądu administracyjnego.

czytaj więcej »

Pracuje w firmie recyklingowej. Zajmujemy się m.in. prowadzeniem recyklingu odpadów opakowaniowych. Czy od początku 2016 roku takie firmy jak moja będą musiały przechodzić audyt zewnętrzny? Na jakich zasadach ma to funkcjonować? Jak liczna ma być grupa weryfikatorów i  jakie są wymagania aby pełnić tę funkcję?

czytaj więcej »

wiper-pixel