WYDANIE ONLINE

Przedsiębiorca chce przekazać innej firmie meble. Czy w tej sytuacji musi wystawić na nie kartę przekazania odpadu? Odpowiedź zależy od tego, jak zakwalifikuje dany odpad.

czytaj więcej »

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw. Celem nowelizacji jest podniesienie bezpieczeństwa funkcjonowania zakładów przemysłowych oraz zmniejszenie liczby awarii w zakładach stwarzających ryzyko wystąpienia poważnej awarii.

czytaj więcej »

Na wniosek przekazującego odpady, firma prowadząca odzysk lub recykling odpadów musi wydać dokument potwierdzający odzysk lub recykling tych odpadów. Od lutego funkcjonują dwa odrębne formularze dla odpadów opakowaniowych i poużytkowych.

czytaj więcej »

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wywołała prawdziwą rewolucję w kwestii odbierania i gospodarowania odpadami komunalnymi. Znowelizowane przepisy obowiązują od 1 lutego 2015 r.

czytaj więcej »

Dnia 27 maja 2015 r. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Nowelizacja czeka teraz na podpis prezydenta.

czytaj więcej »

Skargi osób, którym przeszkadzają przykre zapachy nie są wystarczającą przesłanką do odmowy przedsiębiorcy wydania pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza. Taki wniosek płynie z najnowszego orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Wyrok potwierdza też, że w praktyce cały czas odczuwamy negatywne konsekwencje braku regulacji dotyczących przykrych zapachów.

czytaj więcej »

Przewóz drogowy towarów niebezpiecznych podlega bardzo rygorystycznym wymogom. Jeśli więc przewoźnik decyduje się na niego musi się do tego odpowiednio przygotować i zadbać o właściwe uregulowania formalne.

czytaj więcej »

Planujemy powiększenie produkcji, przez co zwiększy się ilość wytwarzanych przez nas odpadów. Czy musimy ubiegać się o nowe pozwolenie, czy wystarczy rozszerzyć stare ? Jeżeli trzeba starać się o nowe pozwolenie, to czy odpady opakowaniowe (15 01 01, 15 01 02, 15 01 03), powstające po zakupionych materiałach, opakowania po farbach (15 01 10*) używanych do produkcji albo toner z drukarek biurowych, świetlówki czy zużyte opony też trzeba uwzględnić w takim pozwoleniu? Mamy także problem z pogrupowaniem odpadów na pochodzące z instalacji i poza instalacją, ponieważ ustawa nie określa, jak trzeba pogrupować te odpady.

czytaj więcej »

Na takie pytanie udzielił odpowiedzi Naczelny Sąd Administracyjny. Jednokrotne zalanie sąsiada nie oznacza, że należy zainstalować dodatkowe urządzenia odprowadzające wodę. Wniosek z tego wyroku jest bardzo ważny dla praktyków rozstrzygających spory między sąsiedzkie.

czytaj więcej »

Czy wyeksploatowana lodówka której planujemy pozbyć się z gospodarstwa domowego to odpad komunalny czy nie? Jak należy ją zaklasyfikować?

czytaj więcej »

wiper-pixel