WYDANIE ONLINE

Nowa ustawa o odpadach daje możliwość zbierania niektórych rodzajów odpadów powstałych przy okazji prowadzenia działalności handlowej lub usługowej bez konieczności ubiegania się o decyzję na zbieranie. Takiemu zwolnieniu podlegają odpady opakowaniowe i zużyte artykuły konsumpcyjne.

czytaj więcej »

Od marca obowiązuje nowe rozporządzenie w sprawie wzoru raportu dotyczącego funkcjonowania porozumienia zawartego przez organizację samorządu gospodarczego reprezentującą grupę przedsiębiorców z marszałkiem województwa.

czytaj więcej »

Jeszcze w czerwcu planowane jest wejście w życie nowej regulacji dotyczącej ograniczenia ruchu aut w mieście. Proponowane zmiany oznaczają prawdziwą rewolucję m.in. w zakresie eksploatacji niektórych instalacji i urządzeń oraz w zasadach transportu w miastach.

czytaj więcej »

Jako wprowadzający sprzęt elektryczny i elektroniczny mamy obowiązek uzyskania nie tylko poziomu zbierania zużytego sprzętu, ale również odpowiednich poziomów odzysku i recyklingu. Jak je poprawnie obliczyć?

czytaj więcej »

Jedną z metod egzekwowania przez gminy zaległych opłat za śmieci jest publiczne wywieszanie na terenie nieruchomości informacji o dłużnikach zalegających z opłatami. Co prawda to efektywny sposób motywowania do uiszczania opłat, jednak ujawnia dane osobowe. Taka praktyka jest niezgodna z prawem.

czytaj więcej »

Gminy mogą korzystać z zapisu art. 6j ust. 2a ustawy z 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z nim rada gminy może różnicować stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi m.in. w zależności od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.

czytaj więcej »

Dobra wiadomość jest taka, że można ustanawiać ulgi w opłatach za śmieci. Jednak konstrukcja takiej ulgi wzbudza wątpliwości, tak samo jak jej konsekwencje podatkowe. W sprawie wypowiedział się dyrektor jednej z izb skarbowych w wydanej interpretacji.

czytaj więcej »

Pół roku temu wojewódzki inspektor ochrony środowiska przeprowadził kontrolę, która dotyczyła działalności naszej firmy w 2014 roku. Od 1 października 2014 roku nie posiadaliśmy zezwolenia na zbieranie odpadów. W trakcie kontroli wskazaliśmy rodzaje odpadów wraz z podaniem ich ilości, które były magazynowane na terenie od 1 października do 31 grudnia 2014 r. Teraz otrzymaliśmy wezwanie z urzędu marszałkowskiego do złożenia wykazu zawierającego informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat, dotyczącego magazynowania odpadów bez wymaganej decyzji. W jaki sposób naliczyć te opłaty? Gdzie znaleźć potrzebne dane?

czytaj więcej »

Czy przedsiębiorca, który prasuje wytworzone przez siebie odpady, a potem przekazuje je firmie podsiadającej uprawnienia do odbioru, powinien mieć zezwolenie na odzysk/przetwarzanie odpadów? Kto wydaje takie zezwolenie? Jak się o nie ubiegać?

czytaj więcej »

wiper-pixel