WYDANIE ONLINE

Ministerstwo Środowiska przygotowało projekt kompleksowych regulacji w sprawie melioracji. Zgodnie z założeniami nowa ustawa prawo wodne powinna wejść w życie jeszcze w tym roku.

czytaj więcej »

Unijni ministrowie zatwierdzili wkład Unii Europejskiej do nowej umowy klimatycznej. Zakłada on ograniczenie emisji dwutlenku węgla o 40% względem 1990 r. oraz wzrost udziału produkcji energii z OZE do 27 %.

czytaj więcej »

Wprowadzone zostały nowe dokumenty EDPO i EDPR. Oba powinny być wystawiane przez przedsiębiorcę eksportującego odpady opakowaniowe lub podmiot dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych.

czytaj więcej »

Dnia 1 lutego 2015 r. straciły ważność uchwały gmin w sprawie opłat za śmieci, w których określono wyższe stawki opłat niż przyjęte w znowelizowanej ustawie. A zatem postanowienia, w których stawki mieszczą się w granicach określonych nowymi przepisami, pozostają ważne do czasu ustanowienia i wejścia w życie nowych uchwał. Takie stanowisko przyjęło Ministerstwo Środowiska.

czytaj więcej »

Pozwolenie wodnoprawne jest obok pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza oraz na wytwarzanie odpadów jednym z dokumentów wymaganych przy eksploatacji instalacji. Urząd może jednak w pewnych sytuacjach odmówić wydania nam tej decyzji lub cofnąć posiadane przez nas pozwolenie.

czytaj więcej »

W latach 2014–2020 w Polsce funkcjonuje 16 regionalnych programów operacyjnych (RPO). W ich ramach pomoc finansową otrzymają projekty inwestycyjne realizowane w sektorze wodno-ściekowym, gospodarki odpadami, ochrony zasobów przyrodniczych oraz gospodarki niskoemisyjnej.

czytaj więcej »

Czujki dymu zawierające pierwiastki promieniotwórcze to zamknięte źródło promieniowania. Ze zużytymi urządzeniami tego typu postępuje się inaczej niż ze zwykłymi odpadami.

czytaj więcej »

Posłowie przygotowali projekt ustawy o szkodach łowieckich, ubezpieczeniach obowiązkowych od szkód łowieckich, Łowieckim Funduszu Odszkodowawczym oraz o zmianie niektórych ustaw.

czytaj więcej »

Wystarczającą przesłanką do wymierzenia kary administracyjnej za przekroczenie emisji pyłów i gazów do powietrza jest brak jej pomiarów przez uprawnione akredytowane laboratorium lub certyfikowane jednostki badawcze. Takie stanowisko zajął Naczelny Sąd Administracyjny w uchwale z 17 grudnia 2014 r. (sygn. II OPS 1/14).

czytaj więcej »

Opakowanie produktu może zostać oznaczone pod kątem przydatności do recyklingu organicznego, czyli kompostowania.

czytaj więcej »

wiper-pixel