WYDANIE ONLINE

Przedłużenie terminów obowiązywania decyzji, modyfikacje dotyczące planów gospodarki odpadami, nowa definicja ponadregionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych to tylko niektóre z wdrożonych nową ustawa zmian.

czytaj więcej »

Jak należy postępować z odpadami medycznymi z grupy 18 01 03*? Kto potwierdza przyjęcie odpadu w KPO, jeżeli zbierający jest jednocześnie transportującym? Co w sytuacji gdy i zbierający i wytwarzający odpady posiadają umowę ze spalarnią? Kto wówczas potwierdza wykonanie transportu oraz przyjęcie odpadu? Kto występuje o dokument potwierdzenia unieszkodliwienia odpadów medycznych- wytwórca czy zbierający? Czy unieszkodliwiający odpady medyczne może za każdy wystawiony dokument o unieszkodliwieniu pobierać  dodatkową opłatę, oprócz opłaty zawartej w umowie?

czytaj więcej »

Rząd przyjął projekt ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Nowe przepisy mają przyczynić się m.in. do zwiększenia poziomu zbierania odpadów w postaci zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, ich recyklingu oraz innych form odzysku. Ustawa ma zacząć obowiązywać od 1 czerwca 2015 r.

czytaj więcej »

Ważność decyzji z zakresu gospodarowania odpadami została wydłużona o rok. W myśl znowelizowanej ustawy o odpadach, obowiązują one przez okres, na jaki zostały wydane, nie dłużej jednak niż do 22 stycznia 2016 r.

czytaj więcej »

Wprowadzone zostały nowe standardy emisyjne dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów.

czytaj więcej »

Obowiązki przedsiębiorców dotyczące ochrony środowiska - kwiecień-czerwiec 2015

czytaj więcej »

Parlament Europejski chce wprowadzić zmiany w obowiązujących przepisach dotyczących gospodarki odpadami w krajach członkowskich. Polski rząd nie zgadza się ze wszystkimi rozwiązaniami proponowanymi w projekcie nowelizacji unijnych dyrektyw.

czytaj więcej »

Obowiązuje nowe rozporządzenie w sprawie ochrony gatunkowej roślin. Ochroną ścisłą objętych zostało 415 gatunków roślin. Częściowej ochronie polega teraz 301 gatunków.

czytaj więcej »

Od 1 stycznia dodatkowym wymogiem stawianym kandydatom podczas egzaminu na prawo jazdy jest wykazanie, że potrafią jeździć ekologicznie. Na wprowadzenie ekojazdy na egzaminie wpływ miały przepisy UE w zakresie ochrony środowiska i chęć uświadomienia społeczeństwu wagi problemu.

czytaj więcej »

Rozporządzeniem w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów wprowadzony został zupełnie nowy wzór - karty ewidencji odpadów niebezpiecznych. Ewidencję na nim muszą prowadzić sprzedawcy i pośrednicy w obrocie odpadami. Przepisy obowiązują od 1 stycznia 2015 r.

czytaj więcej »

wiper-pixel