WYDANIE ONLINE

Co roku minister finansów ustala maksymalne kwoty za usunięcie z drogi i przechowanie pojazdu. Opłaty te nie mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów spółki.

czytaj więcej »

Do procesu technologicznego używany jest koks. Podczas rozładunku, magazynowania oraz przy załadunku do pieca powstaje drobna frakcja, której nie można użyć do procesu technologicznego. Jednak po zbrykietowaniu drobnej frakcji „nowy koks” może zostać zużyty jako pełnowartościowy opał. Czy wytwórca drobnej frakcji musi posiadać decyzję na wytwarzanie odpadów? Czy wytwórca „brykietu koksowego” powinien mieć decyzję na odzysk?

czytaj więcej »

Każdy zanieczyszczający płaci. Ta zasada oznacza dla większości przedsiębiorców konieczność uiszczania co roku opłaty za korzystanie ze środowiska.

czytaj więcej »

Obwiązuje nowe rozporządzenie ministra środowiska w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody.

czytaj więcej »

Od początku roku obowiązuje nowe rozporządzenie określające wzory dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów. Określono w nim sześć wzorów kart, m.in. karty ewidencji odpadów.

czytaj więcej »

Czy rolnik do którego wywożony jest osad ściekowy o kodzie 02 05 02 , następnie wykorzystywany w procesie odzysku R10, musi posiadać odpowiednie zezwolenie na takie postępowanie z odpadami?

czytaj więcej »

Prowadzę skup złomu. Mam decyzję zezwalającą na zbieranie odpadów wydane w 2007 roku z terminem obowiązywania decyzji do 2017 roku. Działalność chcę prowadzić dalej, na tym samym terenie i nie planuję budowy ani rozbudowy istniejącego przedsięwzięcia. Niedawno gmina uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP), który zakazuje lokalizowania usług uciążliwych na moim terenie. Zgodnie z zapisem uchwały do MPZP usługi uciążliwe to te, które mogą być zakwalifikowane jako przedsięwzięcia mogące potencjalnie lub zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. Czy w tej sytuacji nie dostanę nowej decyzji na zbieranie odpadów?

czytaj więcej »

wiper-pixel